قبولی های کانون در گروه انسانی رشته ی کارشناسي ارشد معارف اسلامي و حقوق

5 نفر قبولی های دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان در رشته ی کارشناسي ارشد معارف اسلامي و حقوق
1 سال دانش آموز کانون
5 نفر

کارشناسي ارشد پيوسته معارف اسلامي و حقوق-دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان

توکلی زاده ملیکا

از راور

1 سال دوازدهم

روزانه

سهرابی شعبجره زینب

از كرمان

1 سال دوازدهم

روزانه

حمیدی نژاد حمیده

از كرمان

1 سال دوازدهم

روزانه

حسن پور دره بهاره

از يزد

1 سال دوازدهم

روزانه

اسماعیلی ریحانه

از رفسنجان

1 سال دوازدهم

روزانه
6/10/2023 5:45:13 PM
Menu