قبولی های کانون در گروه انسانی رشته ی کارشناسي ارشد الهيات و معارف اسلامي و ارشاد

3 نفر قبولی های دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا(ع) - مشهد در رشته ی کارشناسي ارشد الهيات و معارف اسلامي و ارشاد
1 سال دانش آموز کانون
3 نفر

کارشناسي ارشد الهيات و معارف اسلامي و ارشاد

کارشناسي ارشد الهيات و معارف اسلامي و ارشاد-دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا(ع) - مشهد

نیکو فاطمه

از مشهد

1 سال دوازدهم

غير انتفاعي

برات پور سعید

از مشهد

1 سال دوازدهم

غير انتفاعي

صفا محمدعرفان

از كرمان

1 سال دوازدهم

غير انتفاعي
6/2/2023 5:54:12 AM
Menu