قبولی های کانون در گروه انسانی رشته ی راهنمايي و مشاوره

3 نفر قبولی های دانشگاه تهران در رشته ی راهنمايي و مشاوره
2نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
4 سال دانش آموز کانون
1 نفر
2 سال دانش آموز کانون
1 نفر
1 سال دانش آموز کانون
1 نفر

راهنمايي و مشاوره

دانشگاه تهران3 پرديس شهيد هاشمي نژاد - مشهد19 پرديس فاطمه الزهرا (س) - تبريز14 پرديس شهيد باهنر - شيراز 12 پرديس فاطمه الزهرا (س) - اصفهان6 پرديس بنت الهدي صدر - رشت13 پرديس بنت الهدي صدر - سنندج21 پرديس شهيد رجايي - كرمانشاه11 دانشگاه شهيد بهشتي - تهران8 پرديس شهيد بهشتي - مشهد36 پرديس نسيبه - تهران25 پرديس شهيد باهنر - اصفهان8 پرديس امام علي - رشت13 دانشگاه اصفهان9 پرديس علامه اميني - تبريز9 دانشگاه علامه طباطبايي - تهران8 پرديس فاطمه الزهرا (س) - اهواز16 پرديس شهيد باهنر - اراك6 پرديس شهيد رجايي - اروميه11 دانشگاه خوارزمي -محل تحصيل کرج 10 پرديس آيت الله خامنه اي - گرگان17 پرديس علامه طباطبايي - بوشهر9 دانشگاه الزهرا(س) - تهران6 پرديس خواجه نصيرالدين طوسي - كرمان12 دانشگاه شهرکرد7 دانشکده علوم انساني حضرت معصومه_قم(ويژه خواهران) 5 پرديس شهيد باهنر - كرمان10 دانشگاه اراک 2 پرديس شهيد رجايي - قزوين12 دانشگاه اردکان4 پرديس حضرت رسول اکرم - اهواز17 دانشگاه گيلان - رشت17 پرديس شهيد چمران - تهران11 پرديس شهيد مفتح - شهرري15 پرديس شهيد باهنر - شهركرد11 دانشگاه شهيد چمران اهواز4 دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز7 دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل13 دانشگاه هرمزگان - بندرعباس3 دانشگاه كردستان - سنندج14 دانشگاه رازي کرمانشاه6 دانشگاه بجنورد13 دانشگاه لرستان - خرم آباد4 پرديس شهيد باهنر - بيرجند11 پرديس فاطمه الزهرا (س) - يزد5 دانشگاه غيرانتفاعي آل طه - تهران (ويژه خواهران)8 پرديس امام سجاد - بيرجند10 پرديس رسالت - زاهدان5 پرديس شهيد رجايي - شيراز19 پرديس شهيد مطهري - زاهدان12 پرديس شهيد پاک نژاد - يزد7 دانشكده غيرانتفاعي رفاه - تهران ويژه خواهران4 دانشگاه غيرانتفاعي رسام - كرج7

مشاوره-دانشگاه تهران

گل بهار نسترن

از تبريز

4 سال ششم دبستان و هفتم و يازدهم و دوازدهم

روزانه

جعفرزاده اندبیلی زهرا

از تهران

2 سال يازدهم و دوازدهم

روزانه

مناجاتی پریسا سادات

از تهران

1 سال دوازدهم

روزانه
6/10/2023 6:32:58 PM
Menu