قبولی های کانون در گروه انسانی رشته ی مديريت کسب و کارهاي کوچک

2 نفر قبولی های دانشگاه گنبد در رشته ی مديريت کسب و کارهاي کوچک
1نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
2 سال دانش آموز کانون
1 نفر
1 سال دانش آموز کانون
1 نفر

مديريت کسب و کارهاي کوچک-دانشگاه گنبد

داودی درسا

از آمل

2 سال يازدهم و دوازدهم

روزانه

میر شاهی محمد

از گنبد

1 سال دوازدهم

روزانه
6/6/2023 1:55:45 AM
Menu