قبولی های کانون در گروه انسانی رشته ی مديريت و بازرگاني دريايي

3 نفر قبولی های دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر در رشته ی مديريت و بازرگاني دريايي
1نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
3 سال دانش آموز کانون
1 نفر
1 سال دانش آموز کانون
2 نفر

مديريت و بازرگاني دريايي

مديريت و بازرگاني دريايي-دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر

زیارتی امیرحسین

از بندر گناوه

3 سال دهم و يازدهم و دوازدهم

روزانه

شهیکی مبین

از عنبرآباد

1 سال دوازدهم

روزانه

قنبری نگار

از اهواز

1 سال دوازدهم

روزانه
6/4/2023 5:12:18 AM
Menu