قبولی های کانون در گروه انسانی رشته ی فقه و حقوق

7 نفر قبولی های دانشگاه شاهد - تهران در رشته ی فقه و حقوق
2نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
3 سال دانش آموز کانون
1 نفر
2 سال دانش آموز کانون
1 نفر
1 سال دانش آموز کانون
5 نفر

فقه و حقوق اسلامي-دانشگاه شاهد - تهران

ایزدی نسب امیرحسین

از تهران

3 سال دهم و يازدهم و دوازدهم

روزانه

انصاری رضا

از نورآباد ممسني

2 سال يازدهم و دوازدهم

روزانه

شریفی انور ریحانه

از همدان

1 سال دوازدهم

روزانه

بهشتی نژاد محمدرضا

از تهران

1 سال دوازدهم

روزانه

داودوندی علی

از اصفهان

1 سال دوازدهم

روزانه

مژدهی نسرین

از يزد

1 سال دوازدهم

روزانه

فرامرزی محمدامین

از كرج

1 سال دوازدهم

روزانه
6/10/2023 5:33:55 PM
Menu