قبولی های کانون در گروه انسانی رشته ی اقتصاد

13 نفر قبولی های دانشگاه تهران در رشته ی اقتصاد
7نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
بیش از 5 سال دانش آموز کانون
1 نفر
4 سال دانش آموز کانون
2 نفر
3 سال دانش آموز کانون
1 نفر
2 سال دانش آموز کانون
3 نفر
1 سال دانش آموز کانون
6 نفر

اقتصاد

دانشگاه تهران13 دانشگاه شهيد بهشتي - تهران11 دانشگاه اصفهان12 دانشگاه خوارزمي تهران12 دانشگاه فردوسي - مشهد6 دانشگاه علامه طباطبايي - تهران24 دانشگاه الزهرا(س) - تهران6 دانشگاه لرستان - خرم آباد2 دانشگاه تبريز14 دانشگاه شيراز7 دانشگاه بوعلي سينا - همدان8 دانشگاه اروميه1 دانشگاه خليج فارس - بوشهر2 دانشگاه قم1 دانشگاه مازندران - بابلسر15 دانشگاه زنجان5 دانشگاه اردکان1 دانشگاه يزد2 دانشگاه گيلان - رشت9 دانشگاه سمنان6 دانشگاه شهيد چمران اهواز7 دانشگاه اراک 4 دانشگاه گلستان - گرگان5 دانشگاه بجنورد5 دانشگاه رازي کرمانشاه6 دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار5 دانشگاه كردستان - سنندج5 دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل4 دانشگاه شهيد باهنر - كرمان6 دانشگاه گنبد3 دانشگاه ياسوج5 دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر6 دانشگاه ايلام1 دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان2 دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان11 دانشگاه شهيد باهنر - كرمان (محل تحصيل بافت)6 دانشگاه صنعتي شاهرود10 دانشگاه آيت الله بروجردي - بروجرد4 دانشگاه دامغان3 دانشگاه ميبد 1 دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار1

اقتصاد-دانشگاه تهران

عربی محمدرضا

از گرمسار

5 سال از هشتم تا دوازدهم

روزانه

حسنی روفچائی مائده

از رشت

4 سال نهم و دهم و يازدهم و دوازدهم

روزانه

مهرعلی زاده آرمیتا

از ساري

4 سال دوم دبستان و از دهم تا دوازدهم

روزانه

حیدری روژینا

از سنندج

3 سال دهم و يازدهم و دوازدهم

روزانه

قاسمی الینا

از اصفهان

2 سال يازدهم و دوازدهم

روزانه

سمعهء امیرحسین

از سبزوار

2 سال يازدهم و دوازدهم

روزانه

بیات فائقه

از زنجان

2 سال چهارم دبستان و دوازدهم

روزانه

سلیمان نژاد مبینا

از اصفهان

1 سال دوازدهم

روزانه

مولائی هادی

از زنجان

1 سال دوازدهم

روزانه

موسوی سیدمهدی

از زنجان

1 سال دوازدهم

روزانه

شیرازیها ریحانه

از تهران

1 سال دوازدهم

روزانه

احمدی‌زاده آریا

از تهران

1 سال دوازدهم

روزانه

فرزانه یاس

از تهران

1 سال دوازدهم

روزانه
6/6/2023 3:17:45 AM
Menu