قبولی های کانون در گروه انسانی رشته ی مردم شناسي

7 نفر قبولی های دانشگاه تهران در رشته ی مردم شناسي
3نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
بیش از 5 سال دانش آموز کانون
1 نفر
3 سال دانش آموز کانون
1 نفر
2 سال دانش آموز کانون
1 نفر
1 سال دانش آموز کانون
4 نفر

مردم شناسي-دانشگاه تهران

حاج ابراهیمی مینا

از سيرجان

7 سال از ششم دبستان تا دوازدهم

روزانه

محمدکاظم فشندی صدف

از كرج

3 سال دهم و يازدهم و دوازدهم

روزانه

حبیبی محمدکامیار

از سنندج

2 سال يازدهم و دوازدهم

روزانه

هانی فاطمه

از يزد

1 سال دوازدهم

روزانه

اسلامی مونس

از اهواز

1 سال دوازدهم

روزانه

عرفانیان ریحانه

از تهران

1 سال دوازدهم

روزانه

اسدی زیدآبادی زینب

از سيرجان

1 سال دوازدهم

روزانه
6/2/2023 6:06:27 AM
Menu