قبولی های کانون در گروه انسانی رشته ی گردشگري

1 نفر قبولی های دانشگاه علامه طباطبايي - تهران در رشته ی گردشگري
1 سال دانش آموز کانون
1 نفر

گردشگري-دانشگاه علامه طباطبايي - تهران

الطافی هیر پریسا

از تهران

1 سال دوازدهم

روزانه
6/2/2023 6:09:03 AM
Menu