قبولی های کانون در گروه انسانی رشته ی جامعه شناسي

6 نفر قبولی های دانشگاه تهران در رشته ی جامعه شناسي
1نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
2 سال دانش آموز کانون
1 نفر
1 سال دانش آموز کانون
5 نفر

جامعه شناسي-دانشگاه تهران

قزلی سارا

از گرگان

2 سال يازدهم و دوازدهم

روزانه

مقدم منش مهنا

از چالوس

1 سال دوازدهم

روزانه

عابدینی معصومه

از قم

1 سال دوازدهم

روزانه

کاوه املی حوریا

از آمل

1 سال دوازدهم

روزانه

برادران پارسا

از تهران

1 سال دوازدهم

روزانه

جعفریان مریم

از تهران

1 سال دوازدهم

روزانه
6/10/2023 5:22:51 PM
Menu