قبولی های کانون در گروه انسانی رشته ی روزنامه نگاري

3 نفر قبولی های دانشگاه صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران در رشته ی روزنامه نگاري
1نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
4 سال دانش آموز کانون
1 نفر
1 سال دانش آموز کانون
2 نفر

روزنامه نگاري-دانشگاه صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران

کتابی فاطمه

از ملاير

4 سال نهم و دهم و يازدهم و دوازدهم

نوبت دوم

محسنی علی

از خميني شهر

1 سال دوازدهم

روزانه

افشار فرگاه

از چالوس

1 سال دوازدهم

روزانه
6/6/2023 2:48:54 AM
Menu