قبولی های کانون در گروه انسانی رشته ی آموزش علوم اجتماعي

10 نفر قبولی های پرديس امير کبير - كرج در رشته ی آموزش علوم اجتماعي
6نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
بیش از 5 سال دانش آموز کانون
1 نفر
3 سال دانش آموز کانون
1 نفر
2 سال دانش آموز کانون
4 نفر
1 سال دانش آموز کانون
4 نفر

آموزش علوم اجتماعي-پرديس امير کبير - كرج

خورشیدی شقایق

از آستارا

8 سال از ششم دبستان و 1 سال فارغ التحصيل

فرهنگيان

شکری خطبه سرا نازنین

از حويق

3 سال دهم و يازدهم و دوازدهم

فرهنگيان

تقی پورمنش زهرا

از آبيك

2 سال يازدهم و دوازدهم

فرهنگيان

علی بیگی الهام

از خدابنده

2 سال يازدهم و دوازدهم

فرهنگيان

عباس تبار نیازی فاطمه

از آمل

2 سال يازدهم و دوازدهم

فرهنگيان

کریمی مریم

از نور

2 سال يازدهم و دوازدهم

فرهنگيان

قاسمیان سوربنی زهرا

از ساري

1 سال دوازدهم

فرهنگيان

چکنی نرگس

از كمال آباد/كمال شهر

1 سال دوازدهم

فرهنگيان

سامانی پور حنانه

از هشتگرد

1 سال دوازدهم

فرهنگيان

افشاری رقیه

از خدابنده

1 سال دوازدهم

فرهنگيان
6/2/2023 6:25:30 AM
Menu