قبولی های کانون در گروه انسانی رشته ی زبان و ادبيات فارسي

14 نفر قبولی های دانشگاه تهران در رشته ی زبان و ادبيات فارسي
6نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
3 سال دانش آموز کانون
1 نفر
2 سال دانش آموز کانون
5 نفر
1 سال دانش آموز کانون
8 نفر

زبان و ادبيات فارسي

دانشگاه تهران14 دانشگاه الزهرا(س) - تهران3 دانشگاه علامه طباطبايي - تهران8 دانشگاه فردوسي - مشهد3 دانشگاه شهيد بهشتي - تهران2 دانشگاه خوارزمي -محل تحصيل کرج 7 دانشگاه اروميه3 دانشگاه شيراز9 دانشگاه اصفهان3 دانشگاه قم1 دانشگاه كاشان3 دانشگاه مازندران - بابلسر14 دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين4 دانشگاه تبريز6 دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز6 دانشگاه شهرکرد4 دانشگاه يزد5 دانشگاه گلستان - گرگان9 دانشگاه لرستان - خرم آباد3 دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار6 دانشگاه زنجان6 دانشگاه گيلان - رشت12 دانشگاه اراک 3 دانشگاه جهرم3 دانشگاه گنبد4 دانشگاه بوعلي سينا - همدان11 دانشگاه سمنان10 دانشگاه بيرجند4 مرکز آموزش عالي اقليد5 دانشگاه كردستان - سنندج4 دانشگاه ايلام2 دانشگاه سلمان فارسي - كازرون2 دانشگاه شهيد باهنر - كرمان6 دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل4 دانشگاه هرمزگان - بندرعباس4 دانشگاه نيشابور5 دانشگاه شهيد چمران اهواز3 دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان3 دانشگاه بجنورد4 دانشگاه ياسوج4 دانشگاه خليج فارس - بوشهر1 دانشگاه كوثر بجنورد (ويژه خواهران)2 دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان2 دانشگاه جيرفت4 دانشگاه ولايت - ايرانشهر1

زبان و ادبيات فارسي-دانشگاه تهران

شاه سنائی محمدمهدی

از اصفهان

3 سال دهم و يازدهم و دوازدهم

روزانه

ناصرزعیم فاطمه

از هشتگرد

2 سال يازدهم و دوازدهم

روزانه

برادران هندی آیلا

از اردبيل

2 سال يازدهم و دوازدهم

روزانه

حمیدی نهرانی مبینا

از قزوين

2 سال يازدهم و دوازدهم

روزانه

برارنیا اطاقسرا محیاسادات

از بابل

2 سال يازدهم و دوازدهم

روزانه

یوسفی سارا

از تهران

2 سال دهم و دوازدهم

روزانه

محمدی مبینا

از همدان

1 سال دوازدهم

روزانه

پیروی مریم

از قزوين

1 سال دوازدهم

روزانه

دهقانی اشکذری نرگس

از اشکذر

1 سال دوازدهم

روزانه

همایونی هانیه

از شيراز

1 سال دوازدهم

روزانه

ترابی محمدجواد

از زنجان

1 سال دوازدهم

روزانه

جعفرقلیزاده امیرحسین

از شهر قدس

1 سال دوازدهم

روزانه

اخگری محدثه

از تهران

1 سال دوازدهم

روزانه

میرزائی نگین

از ملارد

1 سال دوازدهم

روزانه
6/2/2023 5:31:49 AM
Menu