قبولی های کانون در گروه انسانی رشته ی زبان شناسي

2 نفر قبولی های دانشگاه اصفهان در رشته ی زبان شناسي
1 سال دانش آموز کانون
2 نفر

زبان شناسي-دانشگاه اصفهان

عباس پور ساره

از اصفهان

1 سال دوازدهم

نوبت دوم

حداد حمید

از مشهد

1 سال دوازدهم

نوبت دوم
6/6/2023 3:34:10 AM
Menu