قبولی های کانون در گروه انسانی رشته ی علوم ارتباطات اجتماعي

6 نفر قبولی های دانشگاه تهران در رشته ی علوم ارتباطات اجتماعي
2نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
2 سال دانش آموز کانون
2 نفر
1 سال دانش آموز کانون
4 نفر

علوم ارتباطات اجتماعي-دانشگاه تهران

مجدی زاده بهنام

از دزفول

2 سال يازدهم و دوازدهم

روزانه

کریمی زهرا

از ملاير

2 سال يازدهم و دوازدهم

روزانه

حاجیمرادی مهدیه

از ملاير

1 سال دوازدهم

روزانه

خوش قدم هانیه

از پاكدشت

1 سال دوازدهم

روزانه

محلوجی عطیه

از تهران

1 سال دوازدهم

روزانه

قجاوند فاطمه

از تهران

1 سال دوازدهم

روزانه
6/2/2023 4:59:11 AM
Menu