قبولی های کانون در گروه انسانی رشته ی امور تربيتي

18 نفر قبولی های پرديس شهيد هاشمي نژاد - مشهد در رشته ی امور تربيتي
9نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
بیش از 5 سال دانش آموز کانون
2 نفر
3 سال دانش آموز کانون
3 نفر
2 سال دانش آموز کانون
4 نفر
1 سال دانش آموز کانون
9 نفر

امور تربيتي

پرديس شهيد هاشمي نژاد - مشهد18 پرديس كوثر - ياسوج6 پرديس بنت الهدي صدر - سنندج16 پرديس فاطمه الزهرا(س) ساري15 پرديس علامه طباطبايي - خرم آباد2 پرديس فاطمه الزهرا (س) - تبريز17 پرديس آيت اله کمال وند - خرم آباد10 پرديس بنت الهدي صدر-قزوين8 پرديس شهيد باهنر - شيراز 9 پرديس زينب کبري (س) - اراك12 پرديس علامه طباطبايي - اروميه6 پرديس شهيد صدوقي - كرمانشاه9 پرديس شهيد ايزد پناه - ياسوج6 پرديس شهيد بهشتي - مشهد17 پرديس بنت الهدي صدر - رشت12 پرديس فاطمه الزهرا (س) - اهواز13 پرديس شهيد بهشتي - زنجان7 پرديس شهيد مدرس - سنندج9 پرديس دکتر شريعتي - ساري13 پرديس آيت الله خامنه اي - گرگان6 پرديس امام محمد باقر - بجنورد8 پرديس نسيبه - تهران3 پرديس شهيد مدرس - ايلام6 پرديس فاطمه الزهرا (س) - يزد9 پرديس علامه طباطبايي - اردبيل11 پرديس شهيد باهنر - بيرجند7 پرديس علامه اميني - تبريز19 پرديس شهيد رجايي - شيراز8 پرديس خواجه نصيرالدين طوسي - كرمان24 پرديس شهيد رجايي - اروميه5 پرديس حضرت رسول اکرم - اهواز14 پرديس زينبيه - پيشوا (ورامين)18 پرديس شهيد مفتح - شهرري3 پرديس شهيد پاک نژاد - يزد11 پرديس شهيد باهنر - اراك1 پرديس رسالت - زاهدان12 پرديس امام سجاد - بيرجند10 پرديس شهيد مطهري - زاهدان6

امور تربيتي-پرديس شهيد هاشمي نژاد - مشهد

براتی عطیه

از اسفراين

7 سال از ششم دبستان تا دوازدهم

فرهنگيان

باقرزاده باغان مریم

از شيروان

5 سال ششم دبستان و از نهم تا دوازدهم

فرهنگيان

شایان فر محدثه

از مشهد

3 سال دهم و يازدهم و دوازدهم

فرهنگيان

حسن فخرآبادی زهرا

از قوچان

3 سال دهم و يازدهم و دوازدهم

فرهنگيان

قره قاشلو محدثه

از اسفراين

3 سال دهم و يازدهم و دوازدهم

فرهنگيان

حسینی فاطمه سادات

از نيشابور

2 سال يازدهم و دوازدهم

فرهنگيان

منصوری مبینا

از قوچان

2 سال يازدهم و دوازدهم

فرهنگيان

اراسته قزاقی نیکو

از اسفراين

2 سال يازدهم و دوازدهم

فرهنگيان

اکبرفخرآبادی فهیمه

از قوچان

2 سال يازدهم و دوازدهم

فرهنگيان

باصری معصومه

از مشهد

1 سال دوازدهم

فرهنگيان

محبوب مریم

از خواف

1 سال دوازدهم

فرهنگيان

صحراگرد نازنین

از كاشمر

1 سال دوازدهم

فرهنگيان

رنجبر کسرینه زهرا

از كاشمر

1 سال دوازدهم

فرهنگيان

فلاح فاطمه

از خواف

1 سال دوازدهم

فرهنگيان

سخی راد ساجده

از تهران

1 سال دوازدهم

فرهنگيان

نوروزی فاطمه

از فريمان

1 سال دوازدهم

فرهنگيان

رضایی محدثه

از مشهد

1 سال دوازدهم

فرهنگيان

رحمتی فرزانه

از تهران

1 سال دوازدهم

فرهنگيان
6/6/2023 3:01:55 AM
Menu