قبولی های کانون در گروه انسانی رشته ی مطالعات خانواده

4 نفر قبولی های دانشگاه كاشان در رشته ی مطالعات خانواده
1نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
بیش از 5 سال دانش آموز کانون
1 نفر
1 سال دانش آموز کانون
3 نفر

مطالعات خانواده-دانشگاه كاشان

بابااحمدی فاطمه

از كاشان

6 سال از هفتم تا دوازدهم

نوبت دوم

فردی زینب

از آران و بيدگل

1 سال دوازدهم

نوبت دوم

علی اکبرزاده مریم

از آران و بيدگل

1 سال دوازدهم

روزانه

عابدی مرضیه

از اصفهان

1 سال دوازدهم

روزانه
6/10/2023 5:38:53 PM
Menu