قبولی های کانون در گروه انسانی رشته ی الهيات و معارف اسلامي

26 نفر قبولی های پرديس شهيد هاشمي نژاد - مشهد در رشته ی الهيات و معارف اسلامي
12نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
4 سال دانش آموز کانون
3 نفر
3 سال دانش آموز کانون
1 نفر
2 سال دانش آموز کانون
8 نفر
1 سال دانش آموز کانون
14 نفر

الهيات و معارف اسلامي

پرديس شهيد هاشمي نژاد - مشهد26 پرديس فاطمه الزهرا (س) - اصفهان9 پرديس حضرت معصومه - قم7 پرديس شهيد باهنر - همدان14 پرديس امام خميني - گرگان18 پرديس فاطمه الزهرا(س) ساري23 پرديس دکتر شريعتي - ساري17 پرديس شهيد بهشتي - زنجان2 پرديس آيت الله خامنه اي - گرگان10 پرديس بحرالعلوم - شهركرد10 پرديس شهيد باهنر - شيراز 14 پرديس شهيد مقصودي - همدان13 پرديس فاطمه الزهرا (س) - اهواز7 پرديس علامه طباطبايي - اروميه22 پرديس فاطمه الزهرا (س) - يزد20 پرديس شهيد پاک نژاد - يزد15 پرديس نسيبه تهران(محل تحصيل شهيدباهنرتهران) 13 پرديس شهيد بهشتي - مشهد27 پرديس علامه اميني - تبريز9 پرديس شهيد باهنر - اصفهان11 پرديس شهيد باهنر - بيرجند35 پرديس شهيد رجايي - اروميه23 دانشگاه شيراز4 پرديس شهيد رجايي - شيراز8 پرديس امام علي - رشت6 دانشگاه تهران (محل تحصيل قم)7 پرديس آيت اله طالقاني - قم10 دانشگاه شهيد چمران اهواز2 دانشگاه الزهرا(س) - تهران15 دانشگاه بوعلي سينا - همدان5 دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار8 پرديس حضرت رسول اکرم - اهواز9 دانشگاه فردوسي - مشهد20 دانشگاه جهرم1 پرديس شهيد مفتح - شهرري14 دانشگاه مازندران - بابلسر14 دانشگاه رازي کرمانشاه5 دانشگاه اردکان3 دانشگاه ياسوج19 دانشگاه ايلام4 دانشگاه تبريز16 دانشگاه سمنان11 دانشگاه كاشان2 دانشگاه تهران16 دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز4 دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان4 دانشگاه شهيد باهنر - كرمان6 دانشگاه قم19 دانشگاه ولايت - ايرانشهر1 دانشکده غير دولتي شهيد مطهري - تهران3 دانشگاه اصفهان4 دانشگاه زنجان2 دانشگاه خوارزمي -محل تحصيل کرج 4 دانشگاه كردستان - سنندج5 دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين3 دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان4 دانشگاه لرستان - خرم آباد1

آموزش الهيات -پرديس شهيد هاشمي نژاد - مشهد

ملکی فاطمه

از نيشابور

4 سال نهم و دهم و يازدهم و دوازدهم

فرهنگيان

اسلامی مقدم سپیده

از خواف

4 سال نهم و دهم و يازدهم و دوازدهم

فرهنگيان

نژادهوشنگ الهام

از فردوس

4 سال نهم و دهم و يازدهم و دوازدهم

فرهنگيان

نوذری مریم

از سرايان

3 سال دهم و يازدهم و دوازدهم

فرهنگيان

هاشمی نژاد هانیه

از سبزوار

2 سال يازدهم و دوازدهم

فرهنگيان

رضائی مهدیه

از گناباد

2 سال يازدهم و دوازدهم

فرهنگيان

ملکی سعیده

از طبس

2 سال يازدهم و دوازدهم

فرهنگيان

کریمی نرگس

از نقاب سبزوار

2 سال يازدهم و دوازدهم

فرهنگيان

حسینی سیده فاطمه

از نيشابور

2 سال يازدهم و دوازدهم

فرهنگيان

ارگنجی تکتم

از صالح آباد

2 سال يازدهم و دوازدهم

فرهنگيان

بتوئی رقیه

از نيشابور

2 سال يازدهم و دوازدهم

فرهنگيان

مشعوف فاطمه

از فريمان

2 سال يازدهم و دوازدهم

فرهنگيان

حسین آبادی زهرا

از نقاب سبزوار

1 سال دوازدهم

فرهنگيان

خسروی پور زینب

از نيشابور

1 سال دوازدهم

فرهنگيان

صابری تولائی مریم

از كاشمر

1 سال دوازدهم

فرهنگيان

عبدی فاطمه

از ششتمد

1 سال دوازدهم

فرهنگيان

بخشیان زهره

از ششتمد

1 سال دوازدهم

فرهنگيان

اسماعیلی زهرا

از تربت جام

1 سال دوازدهم

فرهنگيان

خزائی فاطمه

از خواف

1 سال دوازدهم

فرهنگيان

طاهری نازنین

از كاشمر

1 سال دوازدهم

فرهنگيان

علی پور بهلولی نرگس

از تايباد

1 سال دوازدهم

فرهنگيان

احمدابادی مریم

از تهران

1 سال دوازدهم

فرهنگيان

دیانتی مهلا

از مشهد

1 سال دوازدهم

فرهنگيان

کوچکی بهلولی زهرا

از خواف

1 سال دوازدهم

فرهنگيان

اخباری زینب

از كاشمر

1 سال دوازدهم

فرهنگيان

خدادادی فاطمه

از تهران

1 سال دوازدهم

فرهنگيان
6/6/2023 2:25:48 AM
Menu