قبولی های کانون در گروه انسانی رشته ی جغرافيا

1 نفر قبولی های پرديس نسيبه - تهران در رشته ی جغرافيا
1 سال دانش آموز کانون
1 نفر

جغرافيا

پرديس نسيبه - تهران1 پرديس نسيبه تهران(محل تحصيل شهيدباهنرتهران) 8 پرديس امام سجاد - بيرجند14 پرديس امير کبير - كرج16 پرديس حکيم ابوالقاسم فردوسي - كرج14 پرديس شهيد باهنر - بيرجند18 پرديس علامه طباطبايي - خرم آباد10 دانشگاه تهران11 پرديس شهيد چمران - تهران9 دانشگاه فردوسي - مشهد5 دانشگاه خوارزمي -محل تحصيل کرج 7 دانشگاه شيراز8 دانشگاه هرمزگان - بندرعباس1 دانشگاه شهيد بهشتي - تهران6 دانشگاه اروميه4 دانشگاه تبريز8 دانشگاه شهيد باهنر - كرمان2 دانشگاه گيلان - رشت2 دانشگاه مراغه3 دانشگاه رازي کرمانشاه1 دانشگاه لرستان - خرم آباد3 دانشگاه دامغان5 دانشگاه مازندران - بابلسر7 دانشگاه اصفهان3 دانشگاه زنجان6 دانشگاه سيدجمال الدين اسدآبادي - اسدآباد همدان3 دانشگاه كردستان - سنندج7 دانشگاه يزد4 دانشگاه بيرجند3 دانشگاه ياسوج4 دانشگاه كوثر بجنورد (ويژه خواهران)4 دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار7 دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان6 دانشگاه گلستان - گرگان1 دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل1 دانشگاه جيرفت3

آموزش جغرافيا-پرديس نسيبه - تهران

بزرگری معصومه

از اهرم

1 سال دوازدهم

فرهنگيان
6/6/2023 2:24:56 AM
Menu