قبولی های کانون در گروه انسانی رشته ی تاريخ

10 نفر قبولی های پرديس آيت اله کمال وند - خرم آباد در رشته ی تاريخ
3نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
3 سال دانش آموز کانون
1 نفر
2 سال دانش آموز کانون
2 نفر
1 سال دانش آموز کانون
7 نفر

تاريخ

پرديس آيت اله کمال وند - خرم آباد10 پرديس امام سجاد - بيرجند17 پرديس امير کبير - كرج10 پرديس شهيد باهنر - بيرجند7 پرديس حکيم ابوالقاسم فردوسي - كرج10 دانشگاه تهران2 دانشگاه شهيد بهشتي - تهران2 مرکز تربيت معلم ايت الله کمالوند - خرم آباد3 پرديس شهيد چمران - تهران14 دانشگاه شيراز1 پرديس علامه طباطبايي - خرم آباد14 دانشگاه تبريز5 دانشگاه علامه طباطبايي - تهران4 دانشگاه ميبد 1 دانشگاه شهيد باهنر - كرمان2 دانشگاه اراک 2 دانشگاه خوارزمي -محل تحصيل کرج 4 دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين4 دانشگاه الزهرا(س) - تهران3 دانشگاه اصفهان6 دانشگاه فردوسي - مشهد4 دانشگاه مازندران - بابلسر5 دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان1 دانشگاه شهيد چمران اهواز4 دانشگاه ياسوج3 دانشگاه غيرانتفاعي مذاهب اسلامي (محل تحصيل تهران)1 دانشگاه خليج فارس - بوشهر4 دانشگاه بيرجند5 دانشگاه لرستان - خرم آباد4 دانشگاه جيرفت6 دانشگاه يزد1 دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل2 دانشگاه رازي کرمانشاه3

آموزش تاريخ-پرديس آيت اله کمال وند - خرم آباد

حقیقت فاطمه

از لامرد

3 سال دهم و يازدهم و دوازدهم

فرهنگيان

پاسداری بد فاطمه

از آباده

2 سال يازدهم و دوازدهم

فرهنگيان

معصومی سحر

از شيراز

2 سال يازدهم و دوازدهم

فرهنگيان

چهاردولی مهدیه

از همدان

1 سال دوازدهم

فرهنگيان

احمدوند زهرا

از نهاوند

1 سال دوازدهم

فرهنگيان

نزادی نوش آبادی زهرا

از آران و بيدگل

1 سال دوازدهم

فرهنگيان

بداقی نرگس

از تهران

1 سال دوازدهم

فرهنگيان

عباسی فرتخونی مائده

از زرين شهر

1 سال دوازدهم

فرهنگيان

کریمی عاطفه

از تهران

1 سال دوازدهم

فرهنگيان

قاسمی هاجر

از لامرد

1 سال دوازدهم

فرهنگيان
6/10/2023 6:49:01 PM
Menu