قبولی های کانون در گروه انسانی رشته ی آموزش ابتدايي

19 نفر قبولی های پرديس فاطمه الزهرا(س) ساري در رشته ی آموزش ابتدايي
8نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
بیش از 5 سال دانش آموز کانون
1 نفر
4 سال دانش آموز کانون
2 نفر
3 سال دانش آموز کانون
1 نفر
2 سال دانش آموز کانون
4 نفر
1 سال دانش آموز کانون
11 نفر

آموزش ابتدايي

پرديس فاطمه الزهرا(س) ساري19 پرديس امام سجاد - بيرجند8 پرديس فاطمه الزهرا (س) - يزد5 پرديس امام جعفر صادق - ايلام5 پرديس امام جعفر صادق - بجنورد17 پرديس بنت الهدي صدر - سنندج12 پرديس شهيد هاشمي نژاد - مشهد57 پرديس كوثر - ياسوج8 پرديس فاطمه الزهرا (س) - اصفهان36 پرديس بنت الهدي صدر - اردبيل9 پرديس شهيد صدوقي - كرمانشاه9 پرديس فاطمه الزهرا (س) - زنجان5 پرديس حضرت معصومه - قم10 پرديس شهيد باهنر - كرمان27 پرديس شهيد باهنر - شهركرد3 پرديس شهيد باهنر - شيراز 20 پرديس فاطمه الزهرا (س) - تبريز42 پرديس شهيد ايزد پناه - ياسوج11 پرديس شهيد باهنر - همدان9 پرديس زينب کبري (س) - اراك9 پرديس بنت الهدي صدر - رشت6 پرديس امام محمد باقر - بجنورد19 پرديس امام خميني - گرگان27 پرديس شهيد باهنر - بيرجند14 پرديس آيت اله کمال وند - خرم آباد8 پرديس بحرالعلوم - شهركرد1 پرديس بنت الهدي صدر-قزوين7 پرديس شهيد مدرس - سنندج15 پرديس امير کبير - كرج25 پرديس نسيبه - تهران39 پرديس بنت الهدي صدر - بوشهر9 پرديس دکتر شريعتي - ساري36 پرديس علامه طباطبايي - خرم آباد16 پرديس علامه طباطبايي - اردبيل9 پرديس فاطمه الزهرا (س) - سمنان5 پرديس شهيد مقصودي - همدان13 پرديس علامه طباطبايي - اروميه13 پرديس شهيد بهشتي - زنجان3 پرديس فاطمه الزهرا (س) - اهواز28 پرديس آيت الله خامنه اي - گرگان17 پرديس شهيد رجايي - كرمانشاه7 پرديس شهيد بهشتي - مشهد67 پرديس فاطمه الزهرا (س) - بندرعباس10 پرديس شهيد رجايي - اروميه27 پرديس شهيد مدرس - ايلام9 پرديس علامه اميني - تبريز27 پرديس شهيد رجايي - سمنان6 پرديس شهيد باهنر - اراك7 پرديس شهيد رجايي - شيراز27 پرديس شهيد باهنر - اصفهان28 پرديس خواجه نصيرالدين طوسي - كرمان24 پرديس شهيد رجايي - قزوين3 پرديس امام علي - رشت6 پرديس زينبيه - پيشوا (ورامين)40 پرديس شهيد پاک نژاد - يزد3 پرديس آيت اله طالقاني - قم5 پرديس حکيم ابوالقاسم فردوسي - كرج6 پرديس حضرت رسول اکرم - اهواز47 پرديس علامه طباطبايي - بوشهر1 پرديس شهيد بهشتي - بندرعباس8 پرديس رسالت - زاهدان19 پرديس شهيد چمران - تهران7 پرديس شهيد مفتح - شهرري5 پرديس شهيد مطهري - زاهدان9

آموزش ابتدايي-پرديس فاطمه الزهرا(س) ساري

طاهری صبا

از آمل

5 سال از هشتم تا دوازدهم

فرهنگيان

پره زهرا

از قائم شهر

4 سال نهم و دهم و يازدهم و دوازدهم

فرهنگيان

فلاح کوثر

از نور

4 سال نهم و دهم و يازدهم و دوازدهم

فرهنگيان

بابائی کارنامی مائده

از ساري

3 سال دهم و يازدهم و دوازدهم

فرهنگيان

علیزاده زهرا

از آمل

2 سال يازدهم و دوازدهم

فرهنگيان

ولی پور کیمیا

از آمل

2 سال يازدهم و دوازدهم

فرهنگيان

وازپور ساناز

از آمل

2 سال يازدهم و دوازدهم

فرهنگيان

حیدری فیروز زینب

از بابل

2 سال يازدهم و دوازدهم

فرهنگيان

ساداتی لاجیمی سیده فاطمه زهرا

از ساري

1 سال دوازدهم

فرهنگيان

دارابی نیا فاطمه

از ساري

1 سال دوازدهم

فرهنگيان

محمدیان برنتی سارا

از نور

1 سال دوازدهم

فرهنگيان

صفائی عاطفه

از آمل

1 سال دوازدهم

فرهنگيان

شفیع زاده سماکوش سارا

از بابلسر

1 سال دوازدهم

فرهنگيان

محمدی نسرین

از ساري

1 سال دوازدهم

فرهنگيان

صالحی کیاسری زهرا

از ساري

1 سال دوازدهم

فرهنگيان

عموزاد خلیلی فاطمه زهرا

از بهشهر

1 سال دوازدهم

فرهنگيان

خداشناسی گل افشانی شیما

از قائم شهر

1 سال دوازدهم

فرهنگيان

فضل الله پور زهرا

از ساري

1 سال دوازدهم

فرهنگيان

سلامت هیوا

از آمل

1 سال دوازدهم

فرهنگيان
6/6/2023 3:08:39 AM
Menu