قبولی های کانون در گروه انسانی رشته ی آموزش دانش آموزان با نيازهاي ويژه

15 نفر قبولی های پرديس شهيد هاشمي نژاد - مشهد در رشته ی آموزش دانش آموزان با نيازهاي ويژه
9نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
بیش از 5 سال دانش آموز کانون
2 نفر
4 سال دانش آموز کانون
3 نفر
2 سال دانش آموز کانون
4 نفر
1 سال دانش آموز کانون
6 نفر

آموزش دانش آموزان با نيازهاي ويژه-پرديس شهيد هاشمي نژاد - مشهد

کریمی ساناز

از نيشابور

6 سال از هفتم تا دوازدهم

فرهنگيان

مردانشاهی شقایق

از تايباد

5 سال از هشتم تا دوازدهم

فرهنگيان

بذری برآبادی زهرا

از خواف

4 سال نهم و دهم و يازدهم و دوازدهم

فرهنگيان

رشیدمقدم زهرا

از اسفراين

4 سال نهم و دهم و يازدهم و دوازدهم

فرهنگيان

جان فزا مهسا

از دولت آبادتربت حيدريه

4 سال نهم و دهم و يازدهم و دوازدهم

فرهنگيان

نظری ترانلو مریم

از شيروان

2 سال يازدهم و دوازدهم

فرهنگيان

شیرمحمدی مهلا

از تايباد

2 سال يازدهم و دوازدهم

فرهنگيان

اسدی الهام

از صالح آباد

2 سال يازدهم و دوازدهم

فرهنگيان

اسماعیل پور سلامی نجمه

از خواف

2 سال يازدهم و دوازدهم

فرهنگيان

اعرابی رضوان

از سرايان

1 سال دوازدهم

فرهنگيان

صبور راضیه

از بيرجند

1 سال دوازدهم

فرهنگيان

محمدزاده الهام

از سرايان

1 سال دوازدهم

فرهنگيان

قربان پور هدیه

از تايباد

1 سال دوازدهم

فرهنگيان

بیدالله پور ندا

از صالح آباد

1 سال دوازدهم

فرهنگيان

ربوبیان زهرا

از مشهد

1 سال دوازدهم

فرهنگيان
6/6/2023 4:05:49 AM
Menu