قبولی های کانون در گروه انسانی رشته ی برنامه ريزي اجتماعي و تعاون

5 نفر قبولی های دانشگاه تهران در رشته ی برنامه ريزي اجتماعي و تعاون
1 سال دانش آموز کانون
5 نفر

برنامه ريزي اجتماعي و تعاون-دانشگاه تهران

احمدزاده بهنام

از بانه

1 سال دوازدهم

روزانه

کسائیان سیده صبا

از سمنان

1 سال دوازدهم

روزانه

سهرابی ملایوسف آی لار

از تهران

1 سال دوازدهم

روزانه

صالح نرجس

از تهران

1 سال دوازدهم

روزانه

مفاخری کوثر

از دهگلان

1 سال دوازدهم

روزانه
6/10/2023 6:41:36 PM
Menu