قبولی های کانون در گروه انسانی رشته ی علوم قرآني

2 نفر قبولی های دانشگاه فردوسي - مشهد در رشته ی علوم قرآني
1نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
3 سال دانش آموز کانون
1 نفر
1 سال دانش آموز کانون
1 نفر

علوم قرآني

دانشگاه فردوسي - مشهد2 دانشکده علوم قرآني سازمان اوقاف و امور خيريه - تهران2 دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه -قم(محل تحصيل دولت آباد اصفهان)2 دانشگاه شاهد - تهران1 دانشگاه ميبد 1 دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم (محل تحصيل مشهد)3 دانشگاه تهران5 دانشگاه الزهرا(س) - تهران3 دانشگاه شهرکرد2 دانشگاه علامه طباطبايي - تهران5 دانشگاه مازندران - بابلسر4 دانشگاه اصفهان3 دانشگاه شهيد چمران اهواز2 دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين1 دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار1 دانشگاه تهران (محل تحصيل قم)3 دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان1 دانشگاه غيرانتفاعي مذاهب اسلامي (محل تحصيل تهران)3 دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم1 دانشگاه خوارزمي -محل تحصيل کرج 4 دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز2 دانشگاه قم3 دانشگاه شيراز8 دانشگاه گيلان - رشت4 دانشگاه كاشان3 دانشکده علوم انساني حضرت معصومه_قم(ويژه خواهران) 1 دانشگاه رازي کرمانشاه3 دانشگاه اراک 6 دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان1

علوم قرآن و حديث-دانشگاه فردوسي - مشهد

افسرده زهرا

از كاشمر

3 سال دهم و يازدهم و دوازدهم

روزانه

انصاری زهرا

از فريمان

1 سال دوازدهم

روزانه
6/6/2023 3:53:14 AM
Menu