قبولی های کانون در گروه انسانی رشته ی علم اطلاعات و دانش شناسي

2 نفر قبولی های دانشگاه الزهرا(س) - تهران در رشته ی علم اطلاعات و دانش شناسي
1 سال دانش آموز کانون
2 نفر

علم اطلاعات و دانش شناسي-دانشگاه الزهرا(س) - تهران

انوری ملیکا

از تهران

1 سال دوازدهم

نوبت دوم

قربانی فاطمه

از آمل

1 سال دوازدهم

روزانه
6/4/2023 4:11:25 AM
Menu