قبولی های کانون در گروه انسانی رشته ی زبان و ادبيات کردي

4 نفر قبولی های دانشگاه كردستان - سنندج در رشته ی زبان و ادبيات کردي
3نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
2 سال دانش آموز کانون
3 نفر
1 سال دانش آموز کانون
1 نفر

زبان و ادبيات کردي

زبان و ادبيات کردي-دانشگاه كردستان - سنندج

سرخ آبی سمیه

از پيرانشهر

2 سال يازدهم و دوازدهم

روزانه

شهیدی محمد

از بانه

2 سال يازدهم و دوازدهم

روزانه

پور احمدی بارزان

از ربط

2 سال يازدهم و دوازدهم

روزانه

دوستی اسوه

از مريوان

1 سال دوازدهم

روزانه
6/2/2023 6:36:13 AM
Menu