قبولی های کانون در گروه تجربی رشته ی علوم تربيتي

1 نفر قبولی های دانشكده غيرانتفاعي رفاه - تهران ويژه خواهران در رشته ی علوم تربيتي
1نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
3 سال دانش آموز کانون
1 نفر

علوم تربيتي-دانشكده غيرانتفاعي رفاه - تهران ويژه خواهران

چراغی زینب

از اسلام‌شهر

3 سال دهم و يازدهم و دوازدهم

غير انتفاعي
6/6/2023 2:11:27 AM
Menu