قبولی های کانون در گروه تجربی رشته ی علوم قرآني

1 نفر قبولی های دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم (محل تحصيل شيراز) در رشته ی علوم قرآني
1نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
2 سال دانش آموز کانون
1 نفر

علوم قرآن و حديث-دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم (محل تحصيل شيراز)

قانعی دشتکی محدثه

از مرودشت

2 سال يازدهم و دوازدهم

روزانه
6/6/2023 3:30:11 AM
Menu