قبولی های کانون در گروه تجربی رشته ی فقه و حقوق

2 نفر قبولی های دانشکده غير دولتي شهيد مطهري - تهران در رشته ی فقه و حقوق
2نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
4 سال دانش آموز کانون
1 نفر
2 سال دانش آموز کانون
1 نفر

فقه و حقوق اسلامي-دانشکده غير دولتي شهيد مطهري - تهران

نورالدین فسائی امیرحسین

از فسا

4 سال نهم و دهم و يازدهم و دوازدهم

روزانه

سلیمانی محمد امین

از خدابنده

2 سال يازدهم و دوازدهم

روزانه
6/6/2023 2:13:19 AM
Menu