قبولی های کانون در گروه تجربی رشته ی مددکاري اجتماعي

6 نفر قبولی های دانشگاه علوم توانبخشي وسلامت اجتماعي-تهران(رشته هاي پزشکي) در رشته ی مددکاري اجتماعي
3نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
3 سال دانش آموز کانون
2 نفر
2 سال دانش آموز کانون
1 نفر
1 سال دانش آموز کانون
3 نفر

مددکاري اجتماعي-دانشگاه علوم توانبخشي وسلامت اجتماعي-تهران(رشته هاي پزشکي)

احمدی پرنیا

از اراك

3 سال دهم و يازدهم و دوازدهم

ظرفيت مازاد

نوری فاطمه

از مشهد

3 سال دهم و يازدهم و دوازدهم

روزانه

جباران نیایش

از ملاير

2 سال يازدهم و دوازدهم

روزانه

پرچمی پرنیان

از اراك

1 سال دوازدهم

ظرفيت مازاد

طالبی نرگس

از يزد

1 سال دوازدهم

روزانه

تقی پور سحر

از اردبيل

1 سال دوازدهم

روزانه
6/6/2023 3:07:19 AM
Menu