قبولی های کانون در گروه تجربی رشته ی پزشکي

161 نفر قبولی های دانشگاه علوم پزشکي تهران در رشته ی پزشکي
138نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
بیش از 5 سال دانش آموز کانون
47 نفر
4 سال دانش آموز کانون
23 نفر
3 سال دانش آموز کانون
40 نفر
2 سال دانش آموز کانون
28 نفر
1 سال دانش آموز کانون
23 نفر

پزشکي

دانشگاه علوم پزشکي تهران161 دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران153 دانشگاه علوم پزشکي ايران139 دانشگاه علوم پزشکي شيراز164 دانشگاه علوم پزشکي تبريز186 دانشگاه علوم پزشکي اصفهان146 دانشگاه شاهد - تهران(رشته هاي پزشکي)17 دانشگاه علوم پزشکي مشهد170 دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري82 دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت85 دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج70 دانشگاه علوم پزشکي اروميه93 دانشگاه علوم پزشکي كاشان77 دانشگاه علوم پزشکي بابل97 دانشگاه علوم پزشکي يزد98 دانشگاه علوم پزشکي همدان125 دانشگاه علوم پزشکي فسا56 دانشگاه علوم پزشکي ياسوج59 دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد41 دانشگاه علوم پزشکي جهرم54 دانشگاه علوم پزشکي كرمان135 دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه103 دانشگاه علوم پزشکي قزوين82 دانشگاه علوم پزشکي اردبيل93 دانشگاه علوم پزشکي زنجان104 دانشگاه علوم پزشکي قم54 دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي - بجنورد38 دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان93 دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج95 دانشگاه علوم پزشکي سبزوار53 دانشگاه علوم پزشکي بوشهر50 دانشگاه علوم پزشکي سمنان69 دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله43 دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد71 دانشگاه آزاداسلامي-واحدپزشکي تهران 126 دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس74 دانشگاه علوم پزشکي شاهرود60 دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت (محل تحصيل بندرانزلي)29 دانشگاه آزاداسلامي -واحد تبريز39 دانشگاه علوم پزشکي بيرجند83 دانشگاه علوم پزشکي گناباد36 دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان51 دانشگاه علوم پزشکي اراک85 دانشگاه علوم پزشکي جيرفت31 دانشگاه آزاد اسلامي-واحدنجف آباد 23 دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر2 دانشگاه آزاداسلامي-واحدمشهد 50 دانشگاه علوم پزشکي كاشان (محل تحصيل آران و بيدگل)17 دانشگاه علوم پزشکي ارتش جمهوري اسلامي ايران27 دانشگاه علوم پزشكي آبادان31 دانشگاه علوم پزشکي دزفول29 دانشگاه علوم پزشکي مازندران-ساري(پرديس خودگردان رامسر)18 دانشگاه آزاداسلامي-واحدکازرون13 دانشگاه علوم پزشکي بم23 دانشگاه آزاداسلامي -واحديزد 21 دانشگاه آزاداسلامي-واحدساري 49 دانشگاه علوم پزشکي مازندران-ساري(پرديس پزشکي آمل) 14 دانشگاه آزاداسلامي-واحدتنکابن 19 دانشگاه آزاداسلامي-واحدقم 17 دانشگاه علوم پزشکي زاهدان91 دانشگاه آزاداسلامي-واحد اردبيل28 دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز124 دانشگاه علوم پزشکي زابل31 دانشگاه آزاداسلامي-واحدکرمان 23 دانشگاه آزاداسلامي-واحدقشم 20 دانشگاه آزاداسلامي-واحدشاهرود 21 دانشگاه آزاداسلامي-واحد زاهدان 15 دانشگاه علوم پزشکي ايلام71 دانشگاه علوم پزشکي اراک(دانشکده پزشکي) 2 دانشگاه علوم پزشکي ايرانشهر 9

پزشکي-دانشگاه علوم پزشکي تهران

خفاجه قاسم آبادی مرتضی

از خواف

10 سال از سوم دبستان تا دوازدهم

روزانه

میرزائی مائده

از تبريز

10 سال از سوم دبستان تا دوازدهم

روزانه

اسد رضا

از ساوه

8 سال از پنجم دبستان تا دوازدهم

روزانه

محمد نژاد اصل علیرضا

از نمين

8 سال از پنجم دبستان تا دوازدهم

روزانه

پیوند سردرودی محل پینار

از تبريز

8 سال از پنجم دبستان تا دوازدهم

روزانه

خرم سپهر

از رامهرمز

8 سال از پنجم دبستان تا دوازدهم

روزانه

معتمدی ماهان

از تهران

8 سال از پنجم دبستان تا دوازدهم

روزانه

مصیبی فر پارسا

از تنكابن

8 سال از پنجم دبستان تا دوازدهم

روزانه

حسن نژاد امیرحسین

از اروميه

8 سال از پنجم دبستان تا دوازدهم

روزانه

عبدل زاده دنیز

از تبريز

8 سال از پنجم دبستان تا دوازدهم

روزانه

کاظمی وند ثنا

از كرج

8 سال از پنجم دبستان تا دوازدهم

روزانه

صوری حسین

از پارس‌آباد مغان

8 سال چهارم دبستان تا هشتم و از دهم تا دوازدهم

روزانه

رحمتیان امیرمهدی

از تهران

8 سال سوم دبستان تا هفتم و از دهم تا دوازدهم

روزانه

معرف پور سارا

از گچساران

7 سال از ششم دبستان تا دوازدهم

روزانه

اشتری آرین

از ساوه

7 سال پنجم دبستان تا هفتم و از نهم تا دوازدهم

روزانه

محمدی باربد

از سقز

7 سال از ششم دبستان تا دوازدهم

روزانه

رسمی سینا

از دهدشت

7 سال از ششم دبستان تا دوازدهم

روزانه

امانی زاده ایمان

از اراك

7 سال از ششم دبستان تا دوازدهم

روزانه

دانشی رضا

از ياسوج

7 سال از ششم دبستان تا دوازدهم

روزانه

جمهوری علی

از اصفهان

7 سال از هفتم تا دوازدهم

روزانه

بذرافکن رضا

از اهواز

7 سال از ششم دبستان تا دوازدهم

روزانه

میرزابه علیرضا

از شهرضا

7 سال از ششم دبستان تا دوازدهم

روزانه

قبادی کوره خسروی امیررضا

از كوهدشت

6 سال از هفتم تا دوازدهم

روزانه

ادیبیان مهدیه

از اراك

6 سال از هفتم تا دوازدهم

روزانه

فاضلی رضا

از اراك

6 سال از هفتم تا دوازدهم

روزانه

فتحی پارسا

از اردبيل

6 سال ششم دبستان و از هشتم تا دوازدهم

روزانه

ابوالحسنی نیما

از تبريز

6 سال ششم دبستان و از هشتم تا دوازدهم

روزانه

عباسی آرین

از نورآباد ممسني

6 سال از هفتم تا دوازدهم

روزانه

قائدامینی امیرمهدی

از رفسنجان

6 سال پنجم و ششم دبستان و هشتم و نهم و يازدهم و دوازدهم

روزانه

صیدی محمد مهدی

از كرمانشاه

6 سال ششم دبستان و از هشتم تا دوازدهم

روزانه

پنجی بیدگلی کوثر

از آران و بيدگل

5 سال از هشتم تا دوازدهم

روزانه

روشن روان علی

از بندر کنگ و چارک

5 سال از هشتم تا دوازدهم

روزانه

عرب قاسم آبادی امیررضا

از خواف

5 سال هفتم و از نهم تا دوازدهم

روزانه

شمالی یاسمن

از بيرجند

5 سال از هشتم تا دوازدهم

روزانه

طولابی صادق

از دوره

5 سال از هشتم تا دوازدهم

روزانه

مجیدی پاریزی مرضیه

از سيرجان

5 سال از هشتم تا دوازدهم

روزانه

یزدانجو آریا

از بهبهان

5 سال از هشتم تا دوازدهم

روزانه

غفاری محمدمهدی

از آبيك

5 سال از هشتم تا دوازدهم

روزانه

حاجی حسینی امیرحسین

از اراك

5 سال از هشتم تا دوازدهم

روزانه

مارالی آیناز

از جلفا

5 سال از هشتم تا دوازدهم

روزانه

فضلی امیرمحمد

از زنجان

5 سال پنجم و ششم دبستان و از دهم تا دوازدهم

روزانه

نصیرائی میر هانیه

از بابل

5 سال ششم دبستان و از نهم تا دوازدهم

روزانه

عراقیه فراهانی امیرحسین

از اراك

5 سال از هشتم تا دوازدهم

روزانه

سلطانی نژاد عطیه

از بافت

5 سال ششم دبستان و از نهم تا دوازدهم

روزانه

ارشیا گل ارشیا

از خورموج

5 سال ششم دبستان تا هفتم و از دهم تا دوازدهم

روزانه

نوری حسنوند محمد جواد

از شهريار

5 سال از هشتم تا دوازدهم

روزانه

میاحی ظهیریه محمدعلی

از اهواز

5 سال از هشتم تا دوازدهم

روزانه

رحمانی تبار سینا

از جوانرود

4 سال نهم و دهم و يازدهم و دوازدهم

روزانه

خلیلی هومن

از بم

4 سال نهم و دهم و يازدهم و دوازدهم

روزانه

طاهرخانی عرفان

از تاكستان

4 سال نهم و دهم و يازدهم و دوازدهم

روزانه

درست مهران

از ياسوج

4 سال ششم دبستان و از دهم تا دوازدهم

روزانه

معتمدی امیر رضا

از خرم آباد

4 سال نهم و دهم و يازدهم و دوازدهم

روزانه

حیدری بهزاد

از آباده

4 سال نهم و دهم و يازدهم و دوازدهم

روزانه

امامی خیاوی آنیتا

از مشكين شهر

4 سال نهم و دهم و يازدهم و دوازدهم

روزانه

ملا ابراهیمی میلاد

از تبريز

4 سال نهم و دهم و يازدهم و دوازدهم

روزانه

نورمحمدی رضا

از مشكين شهر

4 سال نهم و دهم و يازدهم و دوازدهم

روزانه

پژمان سید محمدمهدی

از لاهيجان

4 سال ششم دبستان و از دهم تا دوازدهم

روزانه

امیرامینی محمد

از مهاباد

4 سال نهم و دهم و يازدهم و دوازدهم

روزانه

زارع محمدرضا

از آباده

4 سال نهم و دهم و يازدهم و دوازدهم

روزانه

شکوه حسین

از تهران

4 سال نهم و دهم و يازدهم و دوازدهم

روزانه

قارداش زاده مریم

از مرند

4 سال نهم و دهم و يازدهم و دوازدهم

روزانه

اسدی عطار اشکان

از كاشمر

4 سال ششم دبستان و از دهم تا دوازدهم

روزانه

چوبانی مائده

از تبريز

4 سال پنجم و ششم دبستان و يازدهم و دوازدهم

روزانه

نعیمی آریا

از سنندج

4 سال نهم و دهم و يازدهم و دوازدهم

روزانه

خدادادی امیرمحمد

از تربت جام

4 سال هفتم و هشتم و يازدهم و دوازدهم

روزانه

فتاحی چگنی ثناء

از خرم آباد

4 سال هفتم و از دهم تا دوازدهم

روزانه

شیرافکن کیارش

از نور

4 سال ششم دبستان و از دهم تا دوازدهم

روزانه

نادی مریم

از خرمدره

4 سال نهم و دهم و يازدهم و دوازدهم

روزانه

حاتمی امیررضا

از تهران

4 سال چهارم دبستان و از دهم تا دوازدهم

روزانه

ایزدی علی

از تهران

4 سال ششم دبستان و از دهم تا دوازدهم

روزانه

کیان مهر مبینا

از شهرضا

3 سال دهم و يازدهم و دوازدهم

روزانه

رسولی نازنین

از ملارد

3 سال دهم و يازدهم و دوازدهم

روزانه

علی زاده امیررضا

از خوي

3 سال دهم و يازدهم و دوازدهم

روزانه

موسوی اشلقی فاطمه

از زنجان

3 سال دهم و يازدهم و دوازدهم

روزانه

امیری ریحانه

از اراك

3 سال دهم و يازدهم و دوازدهم

روزانه

کاظمی امیرحسین

از خميني شهر

3 سال دهم و يازدهم و دوازدهم

روزانه

انفرادی رادین

از مشهد

3 سال دهم و يازدهم و دوازدهم

روزانه

تدین مهدیه

از تربت حيدريه

3 سال ششم دبستان و يازدهم و دوازدهم

روزانه

محمدی مبین

از بانه

3 سال دهم و يازدهم و دوازدهم

روزانه

ذوالقدر امیرحسین

از كرج

3 سال دهم و يازدهم و دوازدهم

روزانه

شکیبائی محمد مهدی

از آباده

3 سال دهم و يازدهم و دوازدهم

روزانه

رضائی رضا

از اصفهان

3 سال دهم و يازدهم و دوازدهم

روزانه

رشمه کریم آرین

از كرج

3 سال دهم و يازدهم و دوازدهم

روزانه

موید شب بو

از تبريز

3 سال دهم و يازدهم و دوازدهم

روزانه

امراله ئی شکیب

از اراك

3 سال دهم و يازدهم و دوازدهم

روزانه

طاهری فاطمه

از شهركرد

3 سال دهم و يازدهم و دوازدهم

روزانه

نصرت خواه نیما

از تبريز

3 سال دهم و يازدهم و دوازدهم

روزانه

قیم حسین

از اهواز

3 سال دهم و يازدهم و دوازدهم

روزانه

قیم حسن

از اهواز

3 سال دهم و يازدهم و دوازدهم

روزانه

میرزاپور مهران

از بابل

3 سال دهم و يازدهم و دوازدهم

روزانه

رهروی امیرحسین

از زنجان

3 سال دهم و يازدهم و دوازدهم

روزانه

یزدی محمدسینا

از ميبد

3 سال دهم و يازدهم و دوازدهم

روزانه

حسینی سید سبحان

از بابل

3 سال دهم و يازدهم و دوازدهم

روزانه

شاد نیلوفر

از سبزوار

3 سال دهم و يازدهم و دوازدهم

روزانه

زینعلی سودا

از كرج

3 سال دهم و يازدهم و دوازدهم

روزانه

عباسی مریم

از تبريز

3 سال دهم و يازدهم و دوازدهم

روزانه

حسینی سیدیاسین

از مشهد

3 سال دهم و يازدهم و دوازدهم

روزانه

بادامچی زاده سنا

از تبريز

3 سال دهم و يازدهم و دوازدهم

روزانه

رستگار مقدم سبحان

از زنجان

3 سال دهم و يازدهم و دوازدهم

روزانه

خاتمی نیا یاسین

از اهواز

3 سال دهم و يازدهم و دوازدهم

روزانه

خسروی بهروز

از قائن

3 سال دهم و يازدهم و دوازدهم

روزانه

دهنو خلجی آرش

از نيشابور

3 سال دهم و يازدهم و دوازدهم

روزانه

شریفی مسیح

از اصفهان

3 سال دهم و يازدهم و دوازدهم

روزانه

میرزائیان بیشه سیدپارسا

از بابل

3 سال ششم دبستان و يازدهم و دوازدهم

روزانه

شیخ پور عارف

از گنبد

3 سال از يازدهم و 1 سال فارغ التحصيل

روزانه

شعبانیان معزالدین

از همدان

3 سال دهم و يازدهم و دوازدهم

روزانه

پریزن ساناز

از تهران

3 سال دهم و يازدهم و دوازدهم

روزانه

حیدری بندرآبادی محمدحسام

از يزد

3 سال دهم و يازدهم و دوازدهم

روزانه

آقاخانی آوا

از تهران

3 سال دهم و يازدهم و دوازدهم

روزانه

امامی فر آرین

از همدان

3 سال دهم و يازدهم و دوازدهم

روزانه

جلالی سایه

از كرج

2 سال يازدهم و دوازدهم

روزانه

رجبی لفوت مهراب

از پاكدشت

2 سال يازدهم و دوازدهم

روزانه

خادم علی

از كرج

2 سال يازدهم و دوازدهم

روزانه

زارع شاهی نگار

از كرج

2 سال يازدهم و دوازدهم

روزانه

رادنیا محمد

از بيرجند

2 سال يازدهم و دوازدهم

روزانه

بندریان علیرضا

از اهواز

2 سال يازدهم و دوازدهم

روزانه

شهابی مریم

از مشهد

2 سال يازدهم و دوازدهم

روزانه

حاجی محمدی امیرمهدی

از شهر قدس

2 سال يازدهم و دوازدهم

روزانه

نظری ستایش

از سمنان

2 سال يازدهم و دوازدهم

روزانه

محمدی یاسمن

از زنجان

2 سال يازدهم و دوازدهم

روزانه

ستایش فر پرنیان

از شهرجديد هشتگرد

2 سال يازدهم و دوازدهم

روزانه

آزاد امیرحسین

از هشتگرد

2 سال يازدهم و دوازدهم

روزانه

سالاری فرهاد

از بندرعباس

2 سال يازدهم و دوازدهم

روزانه

شایان راد محمدرضا

از نطنز

2 سال يازدهم و دوازدهم

روزانه

رجبی میبدی دریا

از اردكان

2 سال ششم دبستان و دوازدهم

روزانه

شجاعی محمدکاظم

از گناباد

2 سال يازدهم و دوازدهم

روزانه

پیاب نما یگانه

از رشت

2 سال يازدهم و دوازدهم

روزانه

افصحی سپهر

از زنجان

2 سال يازدهم و دوازدهم

روزانه

اعتمادی زاده صدرا

از اصفهان

2 سال يازدهم و دوازدهم

روزانه

فاضلی آوا

از اصفهان

2 سال يازدهم و دوازدهم

روزانه

کریمی یگانه

از زاهدان

2 سال دهم و دوازدهم

روزانه

رسولی رضا

از قائم شهر

2 سال يازدهم و دوازدهم

روزانه

اسماعیل خانی مهدیه

از قزوين

2 سال يازدهم و دوازدهم

روزانه

فلاحت محمد حسن

از اهواز

2 سال دهم و دوازدهم

روزانه

گیویان یاسمین

از تهران

2 سال يازدهم و دوازدهم

روزانه

علامی پانته آ

از كرج

2 سال يازدهم و دوازدهم

روزانه

طاهرخانی محمدامین

از تهران

2 سال يازدهم و دوازدهم

روزانه

پیروزیان امیرارسلان

از تهران

2 سال يازدهم و دوازدهم

روزانه

خیرخواه معانی نیلوفر

از تهران

1 سال دوازدهم

روزانه

قباخلو نگار

از گرمسار

1 سال دوازدهم

روزانه

مطیعی فائزه

از آران و بيدگل

1 سال دوازدهم

روزانه

غیاثی سیده غزل

از مشهد

1 سال دوازدهم

روزانه

کرپه عرفان

از بندرتركمن

1 سال دوازدهم

روزانه

اسماعیلی مهدی

از پاكدشت

1 سال دوازدهم

روزانه

جیریائی آروین

از اراك

1 سال دوازدهم

روزانه

وهابزاده بهابادی سیدمهدیار

از گناباد

1 سال دوازدهم

روزانه

غفاری احسان

از تهران

1 سال دوازدهم

روزانه

خیری نیا امیرحسین

از كاشان

1 سال دوازدهم

روزانه

جلوند امیر رضا

از تهران

1 سال دوازدهم

روزانه

خرمی اشکان

از تهران

1 سال دوازدهم

روزانه

رمضان زاده سهیل

از تهران

1 سال دوازدهم

روزانه

عظیمی امیرفربد

از تهران

1 سال دوازدهم

روزانه

گروه‌ای امیرعلی

از تهران

1 سال دوازدهم

روزانه

محمدی برنا

از تهران

1 سال دوازدهم

روزانه

کسایی آرین

از تهران

1 سال دوازدهم

روزانه

حیدری زهرا

از اقليد

1 سال دوازدهم

روزانه

موسوی ریحانه سادات

از تهران

1 سال دوازدهم

روزانه

معینی محمد

از تهران

1 سال دوازدهم

روزانه

ملا حسینی کسری

از تهران

1 سال دوازدهم

روزانه

مصطفایی مهراب

از تهران

1 سال دوازدهم

روزانه

پرتوی فر پانیذ

از تهران

1 سال دوازدهم

روزانه
6/10/2023 6:01:51 PM
Menu