قبولی های کانون در گروه تجربی رشته ی داروسازي

29 نفر قبولی های دانشگاه علوم پزشکي تهران در رشته ی داروسازي
18نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
بیش از 5 سال دانش آموز کانون
4 نفر
4 سال دانش آموز کانون
2 نفر
3 سال دانش آموز کانون
6 نفر
2 سال دانش آموز کانون
6 نفر
1 سال دانش آموز کانون
11 نفر

داروسازي

دانشگاه علوم پزشکي تهران29 دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران32 دانشگاه علوم پزشکي مشهد37 دانشگاه علوم پزشکي اصفهان32 دانشگاه علوم پزشکي تبريز58 دانشگاه علوم پزشکي شيراز30 دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج13 دانشگاه علوم پزشکي اروميه19 دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري18 دانشگاه علوم پزشکي يزد25 دانشگاه علوم پزشکي بيرجند13 دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت26 دانشگاه علوم پزشکي اردبيل25 دانشگاه علوم پزشکي كرمان27 دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس18 دانشگاه علوم پزشکي همدان34 دانشگاه علوم پزشکي مازندران-ساري(پرديس خودگردان رامسر)13 دانشگاه علوم پزشکي زنجان40 دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه21 دانشگاه آزاداسلامي-واحدپزشکي تهران 51 دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز22 دانشگاه آزاداسلامي-واحددامغان 9 دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد13 دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله14 دانشگاه آزاداسلامي-واحد ايت الله املي 10 دانشگاه علوم پزشکي گيلان _رشت(داروسازي) 1 دانشگاه علوم پزشکي زابل25 دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس(دانشکده داروسازي)3

داروسازي-دانشگاه علوم پزشکي تهران

عبدوس متین

از سمنان

8 سال از پنجم دبستان تا دوازدهم

روزانه

تاج دوست آرین

از اراك

7 سال از ششم دبستان تا دوازدهم

روزانه

اصحابی مهسا

از اسلام آبادغرب

7 سال از ششم دبستان تا دوازدهم

روزانه

پوررضا سینا

از رودسر

5 سال از هشتم تا دوازدهم

روزانه

طاهرخانی آتنا

از تاكستان

4 سال نهم و دهم و يازدهم و دوازدهم

روزانه

هاشمی سید محمدمهدی

از كرج

4 سال نهم و دهم و يازدهم و دوازدهم

روزانه

مصطفوی سیده سارا

از زرند

3 سال دهم و يازدهم و دوازدهم

روزانه

هادیان آرین

از گرگان

3 سال دهم و يازدهم و دوازدهم

روزانه

شاه نظری سنا

از اراك

3 سال دهم و يازدهم و دوازدهم

روزانه

نیک بخش ذاتی فرنود

از بابل

3 سال دهم و يازدهم و دوازدهم

روزانه

ورمزیاری شادی

از تهران

3 سال دهم و يازدهم و دوازدهم

روزانه

خراسانی ارکیده

از شاهرود

3 سال دهم و يازدهم و دوازدهم

روزانه

ابراهیمی فرانک

از تهران

2 سال يازدهم و دوازدهم

روزانه

سیاه تیری محمدمهدی

از ورامين

2 سال يازدهم و دوازدهم

روزانه

سنائی نیا محمد

از تهران

2 سال يازدهم و دوازدهم

روزانه

اعرابی پریسا

از شيراز

2 سال يازدهم و دوازدهم

روزانه

رضائی شاد نیکا

از كرج

2 سال يازدهم و دوازدهم

روزانه

مزیدی محمدرضا

از بيرجند

2 سال يازدهم و دوازدهم

روزانه

شعبان پور هلیا

از كرج

1 سال دوازدهم

روزانه

دل پریش امیرحسین

از تبريز

1 سال دوازدهم

روزانه

مازیار گلسا

از تهران

1 سال دوازدهم

روزانه

بزرگان ساغر

از تهران

1 سال دوازدهم

روزانه

قلی نیا ربابه

از تهران

1 سال دوازدهم

روزانه

قلی نیا زهره

از تهران

1 سال دوازدهم

روزانه

حجازی سیدایمان

از كاشان

1 سال دوازدهم

روزانه

فاطمی سید آرمان

از تهران

1 سال دوازدهم

روزانه

کرمی سپهر

از تهران

1 سال دوازدهم

روزانه

تیموری خراسانی مریم سادات

از تهران

1 سال دوازدهم

روزانه

جمالزهی درسا

از زاهدان

1 سال دوازدهم

روزانه
6/6/2023 2:59:07 AM
Menu