قبولی های کانون در گروه تجربی رشته ی دامپزشکي

43 نفر قبولی های دانشگاه تهران در رشته ی دامپزشکي
24نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
بیش از 5 سال دانش آموز کانون
3 نفر
4 سال دانش آموز کانون
7 نفر
3 سال دانش آموز کانون
4 نفر
2 سال دانش آموز کانون
10 نفر
1 سال دانش آموز کانون
19 نفر

دکتراي عمومي دامپزشکي-دانشگاه تهران

اسکندری طاها

از اهواز

6 سال از هفتم تا دوازدهم

روزانه

بهرامی سارینا

از ساري

6 سال از هفتم تا دوازدهم

نوبت دوم

معتقد سما

از بابل

5 سال از هشتم تا دوازدهم

نوبت دوم

عسگری غزال

از اراك

4 سال نهم و دهم و يازدهم و دوازدهم

نوبت دوم

مهرجو آیلین

از كرج

4 سال نهم و دهم و يازدهم و دوازدهم

نوبت دوم

کاظمی تکتم

از اراك

4 سال نهم و دهم و يازدهم و دوازدهم

روزانه

اعرابی شایان

از قم

4 سال نهم و دهم و يازدهم و دوازدهم

روزانه

حسنی شکیب آرش

از تنكابن

4 سال نهم و دهم و يازدهم و دوازدهم

روزانه

پوررجبی فیروزآبادی محمد

از ميبد

4 سال نهم و دهم و يازدهم و دوازدهم

روزانه

نوری امیررضا

از اصفهان

4 سال نهم و دهم و يازدهم و دوازدهم

روزانه

محمدزاده کمرکلائی مهدی

از ساري

3 سال دهم و يازدهم و دوازدهم

نوبت دوم

احراری امیرحسین

از مشهد

3 سال دهم و يازدهم و دوازدهم

روزانه

احمدی پور محمدپارسا

از تهران

3 سال دهم و يازدهم و دوازدهم

روزانه

درگی علی

از كرج

3 سال دهم و يازدهم و دوازدهم

نوبت دوم

عرفانی محمدحسین

از هشتگرد

2 سال يازدهم و دوازدهم

روزانه

کلانتری مهرداد

از قزوين

2 سال يازدهم و دوازدهم

روزانه

قهرمانی علی اصغر

از شهريار

2 سال يازدهم و دوازدهم

نوبت دوم

خاک پور گورابجیری عرفان

از رشت

2 سال يازدهم و دوازدهم

روزانه

هاشمی سیده زهرا

از ساري

2 سال يازدهم و دوازدهم

روزانه

محبوبی مانی

از هشتگرد

2 سال يازدهم و دوازدهم

روزانه

انصاری نیما

از زنجان

2 سال يازدهم و دوازدهم

نوبت دوم

خلجی نسترن

از ساري

2 سال يازدهم و دوازدهم

نوبت دوم

سلیمانی علی

از اصفهان

2 سال يازدهم و دوازدهم

روزانه

معتمد پیشه اروین

از كرج

2 سال يازدهم و دوازدهم

نوبت دوم

صدیقی فر حمیدرضا

از تهران

1 سال دوازدهم

نوبت دوم

امیرحسینی احسان

از تهران

1 سال دوازدهم

روزانه

جهانی احمد

از تهران

1 سال دوازدهم

نوبت دوم

شجاعی علی

از تهران

1 سال دوازدهم

نوبت دوم

لامعی آیدا

از تهران

1 سال دوازدهم

نوبت دوم

نادری واریانی نیکا

از كرج

1 سال دوازدهم

روزانه

علی نژاد طاهری محمد

از تهران

1 سال دوازدهم

نوبت دوم

خطیبی تبار عسل

از تهران

1 سال دوازدهم

نوبت دوم

احمدی شمس آبادی سینا

از تهران

1 سال دوازدهم

نوبت دوم

غفاری سپنتا

از تهران

1 سال دوازدهم

روزانه

پورحسن مانی

از تهران

1 سال دوازدهم

روزانه

جولایی پارسا

از تهران

1 سال دوازدهم

روزانه

قرائی زهرا

از تهران

1 سال دوازدهم

روزانه

اسکندریون محمد مهدی

از تهران

1 سال دوازدهم

نوبت دوم

برزگری بافقی سروش

از تهران

1 سال دوازدهم

نوبت دوم

زارع کاسگری محمد

از قائم شهر

1 سال دوازدهم

نوبت دوم

کردی علیرضا

از فرديس

1 سال دوازدهم

نوبت دوم

حقی سما

از تهران

1 سال دوازدهم

نوبت دوم

حسین زاده مهدی

از تهران

1 سال دوازدهم

روزانه
6/6/2023 2:29:45 AM
Menu