قبولی های کانون در گروه تجربی رشته ی فيزيوتراپي

11 نفر قبولی های دانشگاه علوم پزشکي تهران در رشته ی فيزيوتراپي
6نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
3 سال دانش آموز کانون
2 نفر
2 سال دانش آموز کانون
4 نفر
1 سال دانش آموز کانون
5 نفر

فيزيوتراپي-دانشگاه علوم پزشکي تهران

بیابانی آرانی محمدمهدی

از آران و بيدگل

3 سال دهم و يازدهم و دوازدهم

روزانه

گل محمدی غزاله

از تهران

3 سال دهم و يازدهم و دوازدهم

روزانه

تحقیقی بیدل مبیناسادات

از تهران

2 سال يازدهم و دوازدهم

ظرفيت مازاد

علیزاده محدثه

از قم

2 سال يازدهم و دوازدهم

روزانه

شیرزاد کوثر

از تهران

2 سال يازدهم و دوازدهم

روزانه

خیطان مهدی

از ماه شهر

2 سال يازدهم و دوازدهم

ظرفيت مازاد

آقایی حسین

از تهران

1 سال دوازدهم

روزانه

نیکزاد محمدامین

از تهران

1 سال دوازدهم

روزانه

حسینی امیررضا

از كرج

1 سال دوازدهم

روزانه

ذاکر مشفق محمد مهدی

از اهواز

1 سال دوازدهم

ظرفيت مازاد

سیفی محمد رضا

از تهران

1 سال دوازدهم

ظرفيت مازاد
6/4/2023 4:39:11 AM
Menu