قبولی های کانون در گروه تجربی رشته ی بينايي سنجي

16 نفر قبولی های دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران در رشته ی بينايي سنجي
10نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
بیش از 5 سال دانش آموز کانون
2 نفر
4 سال دانش آموز کانون
1 نفر
3 سال دانش آموز کانون
5 نفر
2 سال دانش آموز کانون
2 نفر
1 سال دانش آموز کانون
6 نفر

بينايي سنجي-دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران

زایدلی آیدن

از گنبد

7 سال از ششم دبستان تا دوازدهم

ظرفيت مازاد

رومشکانی علیرضا

از كوهدشت

5 سال از هشتم تا دوازدهم

ظرفيت مازاد

یاری زاده مهتاب

از همدان

4 سال نهم و دهم و يازدهم و دوازدهم

روزانه

جمالی ملیکا

از ابهر

3 سال دهم و يازدهم و دوازدهم

روزانه

ملکی پارسا

از ملاير

3 سال دهم و يازدهم و دوازدهم

ظرفيت مازاد

قاسم زاده اورتاکند مبینا

از تهران

3 سال دهم و يازدهم و دوازدهم

ظرفيت مازاد

محروقی نرگس

از نيشابور

3 سال دهم و يازدهم و دوازدهم

روزانه

عزیزیان شیوا

از اهواز

3 سال دهم و يازدهم و دوازدهم

روزانه

صانعی نیما

از پاوه

2 سال يازدهم و دوازدهم

روزانه

زارعی هانیه

از مهريز

2 سال يازدهم و دوازدهم

روزانه

منوچهری پارسا

از روانسر

1 سال دوازدهم

روزانه

سحاب سیدی سیدعلی

از كبودرآهنگ

1 سال دوازدهم

روزانه

نقدی پوریا

از محمديه

1 سال دوازدهم

ظرفيت مازاد

فلاح خوش فطرت نرگس

از لنگرود

1 سال دوازدهم

روزانه

پاکزادیان محسن

از سمنان

1 سال دوازدهم

روزانه

رنجبری امیرحسین

از تبريز

1 سال دوازدهم

روزانه
6/2/2023 6:40:44 AM
Menu