قبولی های کانون در گروه تجربی رشته ی شنوايي شناسي

10 نفر قبولی های دانشگاه علوم پزشکي تبريز در رشته ی شنوايي شناسي
8نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
بیش از 5 سال دانش آموز کانون
3 نفر
3 سال دانش آموز کانون
3 نفر
2 سال دانش آموز کانون
2 نفر
1 سال دانش آموز کانون
2 نفر

شنوايي شناسي-دانشگاه علوم پزشکي تبريز

نظری معصومه

از تبريز

5 سال از هشتم تا دوازدهم

روزانه

معظم نژاد امیرحسن

از اردبيل

5 سال از هشتم تا دوازدهم

روزانه

محجل صادقی بهراد

از تبريز

5 سال از هشتم تا دوازدهم

ظرفيت مازاد

کریمی اسما

از اردبيل

3 سال دهم و يازدهم و دوازدهم

روزانه

تارویردیلوی اصل مهدیه

از خوي

3 سال دهم و يازدهم و دوازدهم

ظرفيت مازاد

بالائی فرزانه

از تبريز

3 سال دهم و يازدهم و دوازدهم

ظرفيت مازاد

کریمی کیمیا

از مياندوآب

2 سال يازدهم و دوازدهم

روزانه

ذاکری مهر آباد زهرا

از تبريز

2 سال يازدهم و دوازدهم

روزانه

حسین پور امیرحسین

از سلماس

1 سال دوازدهم

روزانه

گنجعلی پور رویا

از شبستر

1 سال دوازدهم

روزانه
6/6/2023 2:53:25 AM
Menu