قبولی های کانون در گروه تجربی رشته ی کاردرماني

16 نفر قبولی های دانشگاه علوم توانبخشي وسلامت اجتماعي-تهران(رشته هاي پزشکي) در رشته ی کاردرماني
10نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
بیش از 5 سال دانش آموز کانون
2 نفر
3 سال دانش آموز کانون
4 نفر
2 سال دانش آموز کانون
4 نفر
1 سال دانش آموز کانون
6 نفر

کاردرماني-دانشگاه علوم توانبخشي وسلامت اجتماعي-تهران(رشته هاي پزشکي)

نوری ابوالفضل

از خدابنده

5 سال از هشتم تا دوازدهم

روزانه

مهری قهفرخی امیرمحمد

از اصفهان

5 سال از هشتم تا دوازدهم

روزانه

قربانیان قهفرخی حدیث

از فرخ شهر

3 سال دهم و يازدهم و دوازدهم

روزانه

اسماعیل بیگی محمدمهدی

از تويسركان

3 سال دهم و يازدهم و دوازدهم

روزانه

پارسا علی

از جهرم

3 سال دهم و يازدهم و دوازدهم

روزانه

ناظمی صهبا

از فسا

3 سال دهم و يازدهم و دوازدهم

ظرفيت مازاد

میرشاهی گیتی

از مشهد

2 سال يازدهم و دوازدهم

روزانه

نیک فر غزاله

از نيشابور

2 سال يازدهم و دوازدهم

ظرفيت مازاد

اکبری سیده حنانه

از مشهد

2 سال يازدهم و دوازدهم

روزانه

زمانی بروجنی محمدمهدی

از بروجن

2 سال يازدهم و دوازدهم

ظرفيت مازاد

صفایی فاطمه

از لامرد

1 سال دوازدهم

روزانه

باقری بهزاد

از رفسنجان

1 سال دوازدهم

روزانه

قربانی نگین

از اهر

1 سال دوازدهم

روزانه

طاهری زهرا

از فراشبند

1 سال دوازدهم

روزانه

میرزایی راضیه

از تهران

1 سال دوازدهم

روزانه

شیبانی زهرا

از تهران

1 سال دوازدهم

ظرفيت مازاد
6/2/2023 4:39:02 AM
Menu