قبولی های کانون در گروه تجربی رشته ی کارشناسي تکنولوژي پرتوشناسي- راديولوژي

12 نفر قبولی های دانشگاه علوم پزشکي شيراز در رشته ی کارشناسي تکنولوژي پرتوشناسي- راديولوژي
9نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
بیش از 5 سال دانش آموز کانون
1 نفر
4 سال دانش آموز کانون
3 نفر
3 سال دانش آموز کانون
3 نفر
2 سال دانش آموز کانون
2 نفر
1 سال دانش آموز کانون
3 نفر

کارشناسي تکنولوژي پرتوشناسي- راديولوژي

دانشگاه علوم پزشکي شيراز12 دانشگاه علوم پزشکي تهران9 دانشگاه علوم پزشکي تبريز15 دانشگاه علوم پزشکي ايران11 دانشگاه علوم پزشکي اصفهان6 دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران23 دانشگاه علوم پزشکي مشهد10 دانشگاه علوم پزشکي اروميه10 دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس5 دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي - بجنورد6 دانشگاه علوم پزشکي كاشان5 دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت (محل تحصيل پيرا پزشکي لنگرود)11 دانشگاه علوم پزشکي يزد12 دانشگاه علوم پزشکي ارتش جمهوري اسلامي ايران1 دانشگاه علوم پزشکي سمنان (محل تحصيل سرخه)6 دانشگاه علوم پزشکي بوشهر6 دانشگاه علوم پزشکي بابل18 دانشگاه علوم پزشکي ياسوج8 دانشگاه علوم پزشکي شاهرود5 دانشگاه علوم پزشکي زنجان20 دانشگاه علوم پزشکي كرمان12 دانشگاه علوم پزشکي اردبيل11 دانشگاه علوم پزشکي همدان12 دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري8 دانشگاه علوم پزشکي سبزوار17 دانشگاه علوم پزشکي اراک14 دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز15 دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد9 دانشگاه علوم پزشکي بيرجند12 دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد5 دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه8 دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان14 دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه6 دانشگاه علوم پزشکي گناباد10 دانشگاه علوم پزشکي زاهدان7 دانشکده علوم پزشکي بهبهان5 دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج20

تکنولوژي پرتوشناسي-دانشگاه علوم پزشکي شيراز

خدا دوست مهرداد

از ياسوج

8 سال از ششم دبستان و 1 سال فارغ التحصيل

روزانه

صالحی علی

از شيراز

4 سال نهم و دهم و يازدهم و دوازدهم

روزانه

اله دادی برزاباد بنیامین

از ياسوج

4 سال نهم و دهم و يازدهم و دوازدهم

روزانه

احمدی آغچغلواینالو حنا

از شيراز

4 سال نهم و دهم و يازدهم و دوازدهم

روزانه

واعظ مریم

از بندر دير

3 سال دهم و يازدهم و دوازدهم

روزانه

طیبی مرضیه

از خرم‌بيد

3 سال دهم و يازدهم و دوازدهم

روزانه

دهقانی نیلوفر

از بوشهر

3 سال دهم و يازدهم و دوازدهم

روزانه

رئوف زهرا

از شيراز

2 سال يازدهم و دوازدهم

روزانه

محمد زمانی سیما

از شيراز

2 سال يازدهم و دوازدهم

روزانه

صادقی علی

از شيراز

1 سال دوازدهم

روزانه

پیوست حسین

از ياسوج

1 سال دوازدهم

روزانه

عسکری فاطمه

از فيروزآباد

1 سال دوازدهم

روزانه
6/6/2023 2:27:26 AM
Menu