قبولی های کانون در گروه تجربی رشته ی مامايي

8 نفر قبولی های دانشگاه علوم پزشکي مشهد در رشته ی مامايي
4نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
3 سال دانش آموز کانون
2 نفر
2 سال دانش آموز کانون
2 نفر
1 سال دانش آموز کانون
4 نفر

مامايي

دانشگاه علوم پزشکي مشهد8 دانشگاه علوم پزشکي اصفهان5 دانشگاه علوم پزشکي ايران5 دانشگاه علوم پزشکي تهران6 دانشگاه علوم پزشکي تبريز5 دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران12 دانشگاه علوم پزشکي شيراز6 دانشگاه علوم پزشکي قزوين7 دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد3 دانشگاه علوم پزشکي اروميه7 دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه8 دانشگاه علوم پزشکي كرمان6 دانشگاه علوم پزشکي يزد11 دانشگاه علوم پزشکي بوشهر3 دانشگاه علوم پزشکي شاهرود3 دانشگاه علوم پزشکي بابل6 دانشگاه علوم پزشکي سبزوار4 دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت (دانشکده پرستاري و مامايي لنگرود) 4 دانشگاه علوم پزشکي زاهدان7 دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز12 دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت9 دانشگاه علوم پزشکي قم7 دانشگاه علوم پزشکي بيرجند12 دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج6 دانشگاه علوم پزشکي اردبيل5 دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي - بجنورد7 دانشگاه علوم پزشکي گناباد8 دانشگاه علوم پزشکي ياسوج7 دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري6 دانشگاه علوم پزشکي ايلام4 دانشگاه علوم پزشکي كاشان7 دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان6 دانشگاه علوم پزشکي همدان14 دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه4 دانشگاه علوم پزشکي زنجان7 دانشگاه علوم پزشکي جيرفت9 دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس5 دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد3 دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان9 دانشگاه علوم پزشکي اراک5 دانشكده علوم پزشكي شوشتر5 دانشگاه علوم پزشکي بم8 دانشگاه علوم پزشکي زابل2 دانشگاه علوم پزشکي ايرانشهر 2

مامايي-دانشگاه علوم پزشکي مشهد

آنت نیکو

از مشهد

3 سال دهم و يازدهم و دوازدهم

روزانه

احمری زینب

از مشهد

3 سال دهم و يازدهم و دوازدهم

ظرفيت مازاد

هاشم زهی کیمیا

از مشهد

2 سال يازدهم و دوازدهم

روزانه

حسین پور زهرا

از مشهد

2 سال يازدهم و دوازدهم

ظرفيت مازاد

وحیدی حانیه

از مشهد

1 سال دوازدهم

روزانه

امیری دوماری الناز

از تهران

1 سال دوازدهم

روزانه

وثوق عطیه

از شيروان

1 سال دوازدهم

روزانه

شریفی سمانه

از مشهد

1 سال دوازدهم

روزانه
6/6/2023 3:16:28 AM
Menu