قبولی های کانون در گروه تجربی رشته ی هوشبري

4 نفر قبولی های دانشگاه علوم پزشکي تهران در رشته ی هوشبري
4نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
بیش از 5 سال دانش آموز کانون
1 نفر
4 سال دانش آموز کانون
1 نفر
2 سال دانش آموز کانون
2 نفر

هوشبري

دانشگاه علوم پزشکي تهران4 دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران9 دانشگاه علوم پزشکي ايران7 دانشگاه علوم پزشکي تبريز14 دانشگاه علوم پزشکي شيراز6 دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج12 دانشکده علوم پزشکي لارستان2 دانشگاه علوم پزشکي اصفهان9 دانشگاه علوم پزشکي اروميه6 دانشگاه علوم پزشکي ارتش جمهوري اسلامي ايران2 دانشگاه علوم پزشکي فسا4 دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت (محل تحصيل پيرا پزشکي لنگرود)12 دانشگاه علوم پزشکي ياسوج5 دانشگاه علوم پزشکي سبزوار5 دانشگاه علوم پزشکي جهرم4 دانشگاه علوم پزشکي بوشهر7 دانشگاه علوم پزشکي كاشان4 دانشگاه علوم پزشکي قزوين5 دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز11 دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد6 دانشگاه علوم پزشکي قم6 دانشکده علوم پزشکي نيشابور8 دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد (محل تحصيل پلدختر)7 دانشگاه علوم پزشکي ايلام7 دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان6 دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري6 دانشگاه علوم پزشکي بابل6 دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد7 دانشكده علوم پزشكي ساوه6 دانشگاه علوم پزشکي يزد11 دانشگاه علوم پزشکي شيراز (محل تحصيل استهبان)5 دانشگاه علوم پزشکي زنجان5 دانشگاه علوم پزشكي آبادان9 دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه10 دانشگاه علوم پزشکي اراک6 دانشگاه علوم پزشکي كرمان6 دانشکده علوم پزشکي سيرجان6 دانشگاه علوم پزشکي همدان7 دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي - بجنورد7 دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج5 دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس4 دانشگاه علوم پزشکي بيرجند (محل تحصيل قائن)6 دانشگاه علوم پزشکي اردبيل8 دانشگاه علوم پزشکي بيرجند2 دانشگاه علوم پزشکي زاهدان8 دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر2 دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه5 دانشگاه علوم پزشکي گناباد3 دانشكده علوم پزشكي خمين5 دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان6 دانشگاه علوم پزشکي جيرفت10 دانشگاه علوم پزشکي دزفول4 دانشگاه علوم پزشکي شاهرود8 دانشگاه علوم پزشکي سمنان (محل تحصيل سرخه)8 دانشگاه علوم پزشکي زابل7 دانشگاه علوم پزشکي ايرانشهر 2

هوشبري-دانشگاه علوم پزشکي تهران

فعلی محمد حسین

از كرج

5 سال از هشتم تا دوازدهم

روزانه

حیرت انگیز مهسا

از ملارد

4 سال نهم و دهم و يازدهم و دوازدهم

روزانه

ابوالحسنی الماس فاطمه

از تهران

2 سال يازدهم و دوازدهم

روزانه

داراب پور علی

از آبادان

2 سال يازدهم و دوازدهم

روزانه
6/6/2023 2:19:18 AM
Menu