قبولی های کانون در گروه تجربی رشته ی تکنولوژي اتاق عمل

6 نفر قبولی های دانشگاه علوم پزشکي تهران در رشته ی تکنولوژي اتاق عمل
4نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
3 سال دانش آموز کانون
1 نفر
2 سال دانش آموز کانون
3 نفر
1 سال دانش آموز کانون
2 نفر

تکنولوژي اتاق عمل

دانشگاه علوم پزشکي تهران6 دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران11 دانشگاه علوم پزشکي مشهد12 دانشگاه علوم پزشکي شيراز12 دانشگاه علوم پزشکي ايران8 دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج5 دانشگاه علوم پزشکي اروميه9 دانشگاه علوم پزشکي تبريز11 دانشگاه علوم پزشکي شيراز (محل تحصيل استهبان)7 دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد ( بروجن)2 دانشگاه علوم پزشکي اصفهان10 دانشگاه شاهد - تهران(رشته هاي پزشکي)6 دانشگاه علوم پزشکي بابل11 دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت (محل تحصيل پيرا پزشکي لنگرود)14 دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد6 دانشگاه علوم پزشکي فسا4 دانشگاه علوم پزشکي كاشان5 دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري15 دانشگاه علوم پزشکي قزوين3 دانشكده علوم پزشكي مراغه14 دانشگاه علوم پزشکي ارتش جمهوري اسلامي ايران1 دانشگاه علوم پزشکي ياسوج12 دانشکده علوم پزشکي خوي 9 دانشگاه علوم پزشکي جهرم4 دانشگاه علوم پزشکي اردبيل10 دانشگاه علوم پزشکي اراک7 دانشگاه علوم پزشکي سبزوار9 دانشکده علوم پزشکي لارستان6 دانشگاه علوم پزشکي زنجان9 دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز14 دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد (محل تحصيل اليگودرز)2 دانشگاه علوم پزشکي بوشهر8 دانشکده علوم پزشکي نيشابور7 دانشگاه علوم پزشکي قم9 دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج9 دانشکده علوم پزشکي گراش2 دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه7 دانشگاه علوم پزشکي همدان13 دانشگاه علوم پزشکي دزفول10 دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه7 دانشگاه علوم پزشکي ايلام5 دانشگاه علوم پزشکي يزد (محل تحصيل ابركوه)6 دانشگاه علوم پزشکي يزد8 دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان14 دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد3 دانشکده علوم پزشکي بهبهان6 دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي - بجنورد11 دانشكده علوم پزشكي ساوه8 دانشگاه علوم پزشکي كرمان9 دانشگاه علوم پزشکي بيرجند (محل تحصيل قائن)8 دانشگاه علوم پزشکي همدان (محل تحصيل نهاوند)4 دانشگاه علوم پزشکي بيرجند (محل تحصيل طبس)3 دانشگاه علوم پزشکي بيرجند (محل تحصيل فردوس)9 دانشگاه علوم پزشکي بيرجند6 دانشگاه علوم پزشكي آبادان7 دانشگاه علوم پزشکي گناباد3 دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان15 دانشكده علوم پزشكي خمين4 دانشكده علوم پزشكي شوشتر4 دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر4 دانشگاه علوم پزشکي جيرفت4 دانشگاه علوم پزشکي بم3 دانشگاه علوم پزشکي شاهرود4 دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس4 دانشگاه علوم پزشکي زابل4 دانشگاه علوم پزشکي زاهدان7 دانشگاه علوم پزشکي سمنان (محل تحصيل سرخه)9 دانشگاه علوم پزشکي ايرانشهر 1

تکنولوژي اتاق عمل-دانشگاه علوم پزشکي تهران

مژدهی نازنین فاطمه

از تهران

3 سال دهم و يازدهم و دوازدهم

روزانه

حبیبی خاوه شیما

از قم

2 سال يازدهم و دوازدهم

روزانه

سبحانی اریان

از ديواندره

2 سال يازدهم و دوازدهم

روزانه

کفایتی مهسا

از فرديس

2 سال يازدهم و دوازدهم

روزانه

حاتمی آیدا

از شهريار

1 سال دوازدهم

روزانه

طاهرآبادی هانیه

از تهران

1 سال دوازدهم

روزانه
6/2/2023 5:29:09 AM
Menu