قبولی های کانون در گروه تجربی رشته ی گفتار درماني

5 نفر قبولی های دانشگاه علوم پزشکي ايران در رشته ی گفتار درماني
5نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
بیش از 5 سال دانش آموز کانون
1 نفر
3 سال دانش آموز کانون
2 نفر
2 سال دانش آموز کانون
2 نفر

گفتاردرماني-دانشگاه علوم پزشکي ايران

وارسته کوهی پریا

از رشت

6 سال از هفتم تا دوازدهم

روزانه

عیوضی محمدیاشار

از قم

3 سال دهم و يازدهم و دوازدهم

روزانه

کشاورز زهرا

از يزد

3 سال دهم و يازدهم و دوازدهم

روزانه

برقی زانا

از مريوان

2 سال يازدهم و دوازدهم

روزانه

کلانتری فر ثنا

از خرمدره

2 سال يازدهم و دوازدهم

روزانه
6/6/2023 4:06:31 AM
Menu