قبولی های کانون در گروه تجربی رشته ی زيست شناسي سلولي مولکولي

10 نفر قبولی های دانشگاه تهران در رشته ی زيست شناسي سلولي مولکولي
5نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
4 سال دانش آموز کانون
1 نفر
3 سال دانش آموز کانون
2 نفر
2 سال دانش آموز کانون
2 نفر
1 سال دانش آموز کانون
5 نفر

زيست شناسي سلولي مولکولي

دانشگاه تهران10 دانشگاه شهيد بهشتي - تهران9 دانشگاه شيراز8 دانشگاه شاهد - تهران4 دانشگاه اصفهان12 دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج)11 دانشگاه فردوسي - مشهد13 دانشگاه تبريز17 دانشگاه گيلان - رشت18 دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار13 مرکز آموزش عالي استهبان2 دانشگاه شهيد چمران اهواز7 دانشگاه شهرکرد6 دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز12 دانشگاه مازندران - بابلسر13 دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل7 دانشگاه شهيد باهنر - كرمان17 دانشگاه زنجان16 دانشگاه مراغه14 دانشگاه اراک 10 دانشگاه يزد9 دانشگاه بوعلي سينا - همدان8 دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ - تهران13 دانشگاه رازي کرمانشاه8 دانشگاه تخصصي فناوريهاي نوين آمل11 دانشگاه سمنان9 دانشگاه گنبد7 دانشگاه دامغان6 دانشگاه كردستان - سنندج6 دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان6 دانشگاه خليج فارس - بوشهر10 دانشگاه غيرانتفاعي كاويان - مشهد10 دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر5 دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز-آبيک13

زيست شناسي سلولي مولکولي-دانشگاه تهران

ایرانشاهی نازنین

از ازنا

4 سال نهم و دهم و يازدهم و دوازدهم

روزانه

قاسم زاده حسن کلائی صبا

از بابل

3 سال دهم و يازدهم و دوازدهم

روزانه

نوروزی کوثر

از تبريز

3 سال دهم و يازدهم و دوازدهم

روزانه

غفارزاده کیا

از خوي

2 سال يازدهم و دوازدهم

روزانه

اله دادی فرید

از فسا

2 سال يازدهم و دوازدهم

روزانه

علوی ستوده سادات

از كرج

1 سال دوازدهم

روزانه

هادوی سارا

از مشهد

1 سال دوازدهم

روزانه

نصیری هادی

از تهران

1 سال دوازدهم

روزانه

عمویی مهرآفاق

از تهران

1 سال دوازدهم

روزانه

حریری آرش

از قم

1 سال دوازدهم

روزانه
6/4/2023 4:57:56 AM
Menu