قبولی های کانون در گروه تجربی رشته ی شيمي

5 نفر قبولی های دانشگاه صنعتي شريف تهران پرديس خودگردان در رشته ی شيمي
5نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
4 سال دانش آموز کانون
1 نفر
3 سال دانش آموز کانون
1 نفر
2 سال دانش آموز کانون
3 نفر

شيمي

دانشگاه صنعتي شريف تهران پرديس خودگردان5 دانشگاه صنعتي شريف - تهران15 دانشگاه تهران14 دانشگاه شهيد بهشتي - تهران12 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران11 دانشگاه صنعتي اصفهان14 دانشگاه شيراز4 دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي_تهران 9 دانشگاه فردوسي - مشهد17 دانشگاه تبريز23 دانشگاه الزهرا(س) - تهران9 دانشگاه اصفهان11 دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج)12 دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار5 دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز23 دانشگاه قم12 دانشگاه كاشان12 دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين6 دانشگاه گيلان - رشت27 دانشگاه يزد13 دانشگاه اروميه5 دانشگاه شهيد چمران اهواز9 دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل7 دانشگاه شهيد باهنر - كرمان9 دانشگاه صنعتي جندي شاپور - دزفول2 دانشگاه سمنان7 دانشگاه گلستان - گرگان14 دانشگاه هرمزگان - بندرعباس5 دانشگاه مازندران - بابلسر26 دانشگاه سيدجمال الدين اسدآبادي - اسدآباد همدان4 دانشگاه بيرجند2 دانشگاه اراک 13 دانشگاه مراغه4 دانشگاه بوعلي سينا - همدان20 دانشگاه شهرکرد2 دانشگاه زنجان10 دانشگاه صنعتي اروميه7 دانشگاه كردستان - سنندج4 دانشگاه دامغان9 دانشگاه ياسوج (محل تحصيل گچساران)4 دانشگاه ملاير6 دانشگاه جيرفت4 دانشگاه رازي کرمانشاه11 دانشگاه صنعتي خاتم الانبياء - بهبهان2 دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان5 دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر6 دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان3

شيمي کاربردي-دانشگاه صنعتي شريف تهران پرديس خودگردان

نصراللهی مریم

از تبريز

4 سال نهم و دهم و يازدهم و دوازدهم

پرديس خودگردان

نگارستانی محمد امین

از كرمان

3 سال دهم و يازدهم و دوازدهم

پرديس خودگردان

زارعی جلیانی فاطمه

از شيراز

2 سال يازدهم و دوازدهم

پرديس خودگردان

پژند بیرجندی پرنیان

از مشهد

2 سال يازدهم و دوازدهم

پرديس خودگردان

مظلوم اردکانی حسین

از يزد

2 سال يازدهم و دوازدهم

پرديس خودگردان
6/6/2023 2:47:12 AM
Menu