قبولی های کانون در گروه تجربی رشته ی آموزش شيمي

15 نفر قبولی های پرديس فاطمه الزهرا (س) - اصفهان در رشته ی آموزش شيمي
11نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
بیش از 5 سال دانش آموز کانون
2 نفر
4 سال دانش آموز کانون
1 نفر
3 سال دانش آموز کانون
4 نفر
2 سال دانش آموز کانون
4 نفر
1 سال دانش آموز کانون
4 نفر

آموزش شيمي-پرديس فاطمه الزهرا (س) - اصفهان

رستمی هانیه

از رودان

6 سال از هفتم تا دوازدهم

فرهنگيان

قایدی ام البنین

از خورموج

5 سال از هشتم تا دوازدهم

فرهنگيان

حاجی زاده سارا

از فسا

4 سال نهم و دهم و يازدهم و دوازدهم

فرهنگيان

رحمانی پور مهدیه

از لنده دوگنبدان

3 سال دهم و يازدهم و دوازدهم

فرهنگيان

رمضانیان فاطمه

از قم

3 سال دهم و يازدهم و دوازدهم

فرهنگيان

پیرنیا نگار

از الشتر

3 سال دهم و يازدهم و دوازدهم

فرهنگيان

سدهی سامانی زینب

از سامان

3 سال دهم و يازدهم و دوازدهم

فرهنگيان

سهرابی مطهره

از ميناب

2 سال يازدهم و دوازدهم

فرهنگيان

داودآبادی نسرین

از قم

2 سال يازدهم و دوازدهم

فرهنگيان

مرادی راضیه

از شهركرد

2 سال يازدهم و دوازدهم

فرهنگيان

میرزاده کوهشاهی فاطمه

از حاجي آباد

2 سال يازدهم و دوازدهم

فرهنگيان

دهقانی فیروزآبادی میترا

از ميبد

1 سال دوازدهم

فرهنگيان

دهقانی مریم

از شيراز

1 سال دوازدهم

فرهنگيان

ابراهیمی زهرا

از ازنا

1 سال دوازدهم

فرهنگيان

شیروانی مریم

از ارسنجان

1 سال دوازدهم

فرهنگيان
6/2/2023 4:30:42 AM
Menu