قبولی های کانون در گروه تجربی رشته ی بهداشت عمومي

11 نفر قبولی های دانشگاه علوم پزشکي تبريز در رشته ی بهداشت عمومي
7نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
4 سال دانش آموز کانون
1 نفر
3 سال دانش آموز کانون
3 نفر
2 سال دانش آموز کانون
3 نفر
1 سال دانش آموز کانون
4 نفر

بهداشت عمومي

دانشگاه علوم پزشکي تبريز11 دانشگاه علوم پزشکي تهران7 دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران11 دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت4 دانشگاه علوم پزشکي اصفهان4 دانشگاه علوم پزشکي اروميه5 دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه4 دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي - بجنورد7 دانشگاه علوم پزشکي بابل4 دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه1 دانشگاه علوم پزشکي مشهد6 دانشگاه علوم پزشکي يزد12 دانشكده علوم پزشكي مراغه9 دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج11 دانشگاه علوم پزشکي شيراز3 دانشگاه علوم پزشکي بيرجند9 دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد5 دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان6 دانشگاه علوم پزشکي همدان16 دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري10 دانشگاه علوم پزشکي جهرم5 دانشكده علوم پزشكي سراب9 دانشگاه علوم پزشكي آبادان6 دانشکده علوم پزشکي خوي 4 دانشگاه علوم پزشکي زنجان9 دانشكده علوم پزشكي تربت جام10 دانشگاه علوم پزشکي ياسوج7 دانشگاه علوم پزشکي قزوين11 دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران (محل تحصيل ورامين)7 دانشگاه علوم پزشکي كرمان7 دانشگاه علوم پزشکي سمنان (محل تحصيل دامغان)11 دانشگاه علوم پزشکي كاشان10 دانشكده علوم پزشكي خمين5 دانشگاه علوم پزشکي اراک6 دانشكده علوم پزشكي اسفراين2 دانشگاه علوم پزشکي گناباد6 دانشکده علوم پزشکي سيرجان6 دانشکده علوم پزشکي بهبهان4 دانشگاه علوم پزشکي فسا3 دانشگاه علوم پزشکي قم3 دانشگاه علوم پزشکي اردبيل16 دانشگاه علوم پزشکي بابل (محل تحصيل رامسر)3 دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد7 دانشگاه علوم پزشکي شيراز (محل تحصيل ممسني)5 دانشکده علوم پزشکي لارستان(شهرستان اوز)3 دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج6 دانشگاه علوم پزشکي جيرفت11 دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز2 دانشکده علوم پزشکي نيشابور4 دانشگاه علوم پزشکي ايلام1 دانشگاه علوم پزشکي سبزوار8 دانشگاه علوم پزشکي اسدآباد(استان همدان)4 دانشگاه علوم پزشکي بيرجند (محل تحصيل فردوس)3 دانشگاه علوم پزشکي بوشهر3 دانشگاه علوم پزشکي شاهرود3 دانشگاه علوم پزشکي بيرجند (محل تحصيل قائن)4 دانشگاه علوم پزشکي زاهدان12 دانشکده علوم پزشکي خلخال5 دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان7 دانشكده علوم پزشكي ساوه2 دانشگاه علوم پزشکي بم4 دانشگاه علوم پزشکي زابل4 دانشكده علوم پزشكي شوشتر3 دانشگاه علوم پزشکي ايرانشهر(چابهار) 4 دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس5 دانشگاه علوم پزشکي زاهدان(مجتمع اموزش عالي سلامت خاش) 1

بهداشت عمومي-دانشگاه علوم پزشکي تبريز

علیزاده مبینا

از مياندوآب

4 سال نهم و دهم و يازدهم و دوازدهم

روزانه

تقی نژاد زهرا

از شوط

3 سال دهم و يازدهم و دوازدهم

روزانه

عبادی زهرا

از تبريز

3 سال دهم و يازدهم و دوازدهم

روزانه

موسی زاده مهلا

از تبريز

3 سال دهم و يازدهم و دوازدهم

روزانه

اسماعیلی محمدمهدی

از اهواز

2 سال يازدهم و دوازدهم

روزانه

فاضل فرد محیا

از تبريز

2 سال يازدهم و دوازدهم

روزانه

مکاری انگرابی رعنا

از آذرشهر

2 سال يازدهم و دوازدهم

روزانه

سجودی قرخانلو نگین

از تبريز

1 سال دوازدهم

روزانه

عبدالله سوری امید

از بوكان

1 سال دوازدهم

روزانه

شکورپور عزیزه

از قره‌ضياءالدين

1 سال دوازدهم

روزانه

کیانی یاشار

از تبريز

1 سال دوازدهم

روزانه
6/2/2023 5:00:46 AM
Menu