قبولی های کانون در گروه تجربی رشته ی علوم و صنايع غذايي

15 نفر قبولی های دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران در رشته ی علوم و صنايع غذايي
8نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
بیش از 5 سال دانش آموز کانون
1 نفر
4 سال دانش آموز کانون
2 نفر
3 سال دانش آموز کانون
2 نفر
2 سال دانش آموز کانون
3 نفر
1 سال دانش آموز کانون
7 نفر

علوم و صنايع غذايي-دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران

هنرمندی محیا

از تهران

9 سال از چهارم دبستان تا دوازدهم

ظرفيت مازاد

رزاق اف محمدحسین

از كاشان

4 سال نهم و دهم و يازدهم و دوازدهم

ظرفيت مازاد

نورانی روژان

از مهاباد

4 سال نهم و دهم و يازدهم و دوازدهم

ظرفيت مازاد

نادیان رفیع مهدیس

از همدان

3 سال دهم و يازدهم و دوازدهم

روزانه

شیرمحمدلی الهه

از گنبد

3 سال دهم و يازدهم و دوازدهم

ظرفيت مازاد

ایمانی محمد سام

از كرج

2 سال يازدهم و دوازدهم

ظرفيت مازاد

سادات امیرمحمد

از اصفهان

2 سال يازدهم و دوازدهم

روزانه

آزادی وفا محمدمهدی

از شهريار

2 سال يازدهم و دوازدهم

روزانه

پردل تینا

از فومن

1 سال دوازدهم

روزانه

غلامی پارسا

از تهران

1 سال دوازدهم

روزانه

نجف پور خادم اریا

از تهران

1 سال دوازدهم

روزانه

کرد مسلک یاسمن

از ساوه

1 سال دوازدهم

روزانه

نجفی محیا

از كرج

1 سال دوازدهم

ظرفيت مازاد

سیفی آرمان

از تهران

1 سال دوازدهم

ظرفيت مازاد

مقدم راد مریم

از عباس آباد

1 سال دوازدهم

ظرفيت مازاد
6/6/2023 3:29:30 AM
Menu