قبولی های کانون در گروه تجربی رشته ی مهندسي بهداشت حرفه اي و ايمني کار

5 نفر قبولی های دانشگاه علوم پزشکي ايران در رشته ی مهندسي بهداشت حرفه اي و ايمني کار
4نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
بیش از 5 سال دانش آموز کانون
1 نفر
4 سال دانش آموز کانون
1 نفر
3 سال دانش آموز کانون
1 نفر
2 سال دانش آموز کانون
1 نفر
1 سال دانش آموز کانون
1 نفر

مهندسي بهداشت حرفه اي و ايمني کار

دانشگاه علوم پزشکي ايران5 دانشگاه علوم پزشکي شيراز7 دانشگاه علوم پزشکي اصفهان8 دانشگاه علوم پزشکي تبريز7 دانشگاه علوم پزشکي بيرجند5 دانشگاه علوم پزشکي مشهد5 دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري9 دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران8 دانشگاه علوم پزشکي ياسوج7 دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت6 دانشگاه علوم پزشکي قزوين7 دانشکده علوم پزشکي لارستان(شهرستان اوز)3 دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج4 دانشكده علوم پزشكي اسفراين3 دانشگاه علوم پزشکي قم3 دانشگاه علوم پزشکي اروميه5 دانشگاه علوم پزشکي يزد (محل تحصيل ابركوه)4 دانشگاه علوم پزشکي كاشان5 دانشگاه علوم پزشکي كرمان8 دانشگاه علوم پزشکي همدان8 دانشگاه علوم پزشکي زنجان7 دانشگاه علوم پزشکي اراک2 دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج3 دانشگاه علوم پزشکي سمنان (محل تحصيل دامغان)3 دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد2 دانشکده علوم پزشکي نيشابور5 دانشگاه علوم پزشکي يزد2 دانشکده علوم پزشکي سيرجان3 دانشگاه علوم پزشکي ايلام6 دانشگاه علوم پزشکي بم3 دانشگاه علوم پزشکي اردبيل4 دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز4 دانشكده علوم پزشكي شوشتر1 دانشگاه علوم پزشکي زاهدان7 دانشكده علوم پزشكي ساوه3 دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي - بجنورد1 دانشگاه علوم پزشکي زابل2 دانشگاه علوم پزشکي شاهرود3 دانشگاه علوم پزشكي آبادان1 دانشگاه علوم پزشکي سبزوار5 دانشگاه علوم پزشکي گناباد3 دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه2 دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر4 دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس3 دانشگاه علوم پزشکي ايرانشهر 2

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار-دانشگاه علوم پزشکي ايران

حسنی طوبی

از لردگان

6 سال از هفتم تا دوازدهم

روزانه

ویسی ستاره

از ماه شهر

4 سال نهم و دهم و يازدهم و دوازدهم

روزانه

توکلی محمدحسین

از كرمان

3 سال دهم و يازدهم و دوازدهم

روزانه

نوری معصومه

از خرمدره

2 سال يازدهم و دوازدهم

روزانه

استادرحمانی سحر

از مهاباد

1 سال دوازدهم

روزانه
6/10/2023 5:04:19 PM
Menu