قبولی های کانون در گروه تجربی رشته ی مهندسي بهداشت محيط

2 نفر قبولی های دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله در رشته ی مهندسي بهداشت محيط
1نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
3 سال دانش آموز کانون
1 نفر
1 سال دانش آموز کانون
1 نفر

مهندسي بهداشت محيط

دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله2 دانشگاه علوم پزشکي مشهد6 دانشگاه علوم پزشکي شيراز11 دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت7 دانشگاه علوم پزشکي تبريز7 دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج10 دانشگاه علوم پزشکي تهران6 دانشگاه علوم پزشکي اراک5 دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران6 دانشگاه علوم پزشکي بوشهر3 دانشگاه علوم پزشکي اروميه7 دانشگاه علوم پزشکي اصفهان9 دانشگاه علوم پزشکي زنجان3 دانشگاه علوم پزشکي كاشان3 دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد5 دانشکده علوم پزشکي خلخال3 دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز1 دانشگاه علوم پزشکي بابل7 دانشگاه علوم پزشکي گناباد4 دانشگاه علوم پزشکي سبزوار6 دانشگاه علوم پزشکي كرمان2 دانشگاه علوم پزشکي قم6 دانشگاه علوم پزشکي همدان8 دانشکده علوم پزشکي خوي 9 دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه4 دانشگاه علوم پزشکي قزوين5 دانشگاه علوم پزشکي شاهرود2 دانشكده علوم پزشكي مراغه6 دانشگاه علوم پزشکي جيرفت9 دانشکده علوم پزشکي لارستان(شهرستان اوز)2 دانشگاه علوم پزشکي بيرجند8 دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري8 دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان6 دانشگاه علوم پزشکي اردبيل6 دانشکده علوم پزشکي نيشابور6 دانشگاه علوم پزشکي ياسوج5 دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه4 دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي - بجنورد10 دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج5 دانشگاه علوم پزشکي كرمان (محل تحصيل زرند)2 دانشكده علوم پزشكي تربت جام3 دانشکده علوم پزشکي بهبهان4 دانشگاه علوم پزشکي بيرجند (محل تحصيل سرايان)9 دانشگاه علوم پزشکي يزد (محل تحصيل ابركوه)1 دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس1 دانشگاه علوم پزشکي بم8 دانشكده علوم پزشكي ساوه5 دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان9 دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد3 دانشگاه علوم پزشکي يزد4 دانشگاه علوم پزشکي سمنان (محل تحصيل دامغان)4 دانشکده علوم پزشکي سيرجان5 دانشگاه علوم پزشکي ايلام1 دانشگاه علوم پزشكي آبادان4 دانشگاه علوم پزشکي زاهدان6 دانشگاه علوم پزشکي زابل4 دانشگاه علوم پزشکي ايرانشهر 1 دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر1

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله

شریفی امیرحسین

از كرمانشاه

3 سال دهم و يازدهم و دوازدهم

روزانه

فنایی چوان علی

از مراغه

1 سال دوازدهم

روزانه
6/2/2023 6:19:53 AM
Menu