قبولی های کانون در گروه تجربی رشته ی بيولوژي وکنترل ناقلين بيماريها

7 نفر قبولی های دانشگاه علوم پزشکي شيراز در رشته ی بيولوژي وکنترل ناقلين بيماريها
2نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
3 سال دانش آموز کانون
1 نفر
2 سال دانش آموز کانون
1 نفر
1 سال دانش آموز کانون
5 نفر

بيولوژي وکنترل ناقلين بيماريها-دانشگاه علوم پزشکي شيراز

جعفریان ایمان

از طبس

3 سال دهم و يازدهم و دوازدهم

روزانه

دهناد آرزو

از ياسوج

2 سال يازدهم و دوازدهم

روزانه

نعمت الهی فاطمه

از ارسنجان

1 سال دوازدهم

روزانه

میرشاهی مبین

از مشهد

1 سال دوازدهم

روزانه

فیروزآبادی محمد مهدی

از شيراز

1 سال دوازدهم

روزانه

اسدی زهرا

از شيراز

1 سال دوازدهم

روزانه

وثوق آیدا

از كرمان

1 سال دوازدهم

روزانه
6/10/2023 5:41:13 PM
Menu